Magazyn Gdański - Page 24

MAGAZYN GDAŃ­SKI 25 lat samorządu w wolnej Polsce (3) Jak samorząd finansuje kulturę? Decentralizacja samorządu terytorialnego sprawiła, że pojawił się nowy problem sposobu i zasad jego finansowania. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w sposób jasny i jednoznaczny wyraża się o gwarancjach autonomii politycznej, prawnej i finansowej. Mówi o tym art.9 ust.1 EKST., przyznając społecznościom lokalnym prawo do posiadania własnych zasobów finansowych, niezbędnych do realizowania powierzonych mu zadań i zobowiązań wobec społeczności lokalnych. Gwarancje te zapisane są także w Konstytucji RP, w art.167 ust.1, udział w dochodach gminy dostosowany winien być odpowiednio do przypadających zadań. Podstawowe założenia gminnej gospodarki finansowej reguluje ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2000r.nr142 poz1591). Samodzielność finansowa gminy zagwarantowana prawnie umożliwia wykonywanie wskazanych w ustawie zadań publicznych służących wspólnocie samorządowej. Przepisy te wprowadzają rozróżnienie co do rodzaju realizowanych przez gminę zadań , na zadania własne i zlecone. Katalog najważniejszych zadań własnych zapisany jest w art.7 ust.1 ustawy o samorządzie gminy. Należą do nich– przestrzegania ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska, wodociągów i kanalizacji, lokalny transport zbiorowy, ochrona zdrowia,, pomoc społeczna, mienie komunalne, budownictwo mieszkaniowe, oświata, targowiska i hale targowe, zieleń komunalna, cmentarze komunalne, kultura w tym biblioteki oraz inne instytucje kultury. Poza zdaniami własnymi gmina ma obowiązek realizowania zadań zleconych przez administrację rządową, co regulują stosowne ustawy. Może też dobrowolnie wykonywać zadania zlecone na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji. W obu przypadkach musi jednak otrzymywać stosowne ś