Magazyn Gdański - Page 20

MAGAZYN GDAŃ­SKI Zdrowie i uroda Zdrowotność integralna Zdrowie jako wartość. Według badań CBOS zachowanie dobrego zdrowia jest jedną z najważniejszych wartości codziennego życia. Aż trzy czwarte badanych wskazuje na taką odpowiedź. Wyżej cenione jest jedynie szczęście rodzinne. Jeśli zdrowie jest dla nas tak istotne, to powinniśmy sobie zadać pytanie, co dla niego robimy i czym ono w ogóle jest. badania kliniczne nowych farmaceutycznych specyfików, nie polegają na pokazaniu skuteczności ich samych, tylko na pokazaniu na ile są one skuteczniejsze od placebo. Efekt placebo jest obserwowalny również wśród zwierząt, których właściciele są przekonani, że ich podopieczny otrzymuje skuteczne leczenie farmaceutyczne. Tak więc skoro są dowody na to, iż poprzez pozytywne nastawienie mamy realny wpływ na nasze zdrowie, dlaczego w tak małym stopniu z tego korzystamy? Źródła zdrowia Pojęcie zdrowia Już w tradycyjnej medycynie chińskiej ciało ludzkie było pojmowanie jako system współzależnych składników, które dążą do naturalnej równowagi. To właśnie brak tej równowagi oznaczał chorobę wynikającą z niewłaściwej diety, braku snu, małej ruchliwości fizycznej, a także niezgody rodzinnej lub społecznej. Ciekawa jest też koncepcja Hipokratesa, który dobre zdrowie utożsamiał z dobrym samopoczuciem, zależnym od równowagi tego co nas otacza i na nas oddziaływuje (wiatr, temperatura, woda, gleba), a indywidualnym sposobem życia (odżywianiem, zwyczajami seksualnymi, pracą, odpoczynkiem). Platon z kolei uważał, iż dla zdrowia zasadnicze znaczenia ma aktywność fizyczna, praca i stan wolości. Stan wolności może być z kolei rozumiany jako znajdowanie się w pozycji wyboru. Powinniśmy jednak pamiętać, że w pozycji wyboru znajdujemy się tylko wówczas, jeśli mamy możliwość podejmowania decyzji jako niezależne jednostki, które nie kierują się własnymi ograniczeniami takimi jak zazdrość, strach, nienawiść, czy chęć odwetu, a opierają swe decyzje na pozytywnych motywacjach, gdzie miłość jest najważniejsza. Stoicy z kolei podkreślali, iż najważniejsze znaczenie dla zdrowia ma harmonia umysłowa. Te trady