Magazyn Gdański 2015-09-10 - Page 12

MAGAZYN GDAŃ­SKI MAGAZYN GDAŃ­SKI Sesja krajoznawcza „Franciszek Mamuszka – krajoznawca, nauczyciel, przewodnik” W 2015 roku mija 110. rocznica urodzin oraz 20. rocznica śmierci Franciszka Mamuszki. Z tej okazji 2 października 2015 roku w Sali im. Bądkowskiego UM odbędzie się Sesja krajoznawcza pt.: „Franciszek Mamuszka – krajoznawca, nauczyciel, przewodnik”. Pomorskie Zloty Przewodników są stałą programową imprezą Pomorskiej Federacji Przewodnickiej PTTK, zrzeszającej środowiska przewodnickie naszego województwa. Zloty organizowane są z okazji Światowego Dnia Turystyki, a gospodarzami w  kolejnych latach są poszczególne ośrodki przewodnickie. Celem Zlotów oprócz integracji środowisk przewodnickich województwa i Polski, branży turystycznej, władz administracyjnych i samorządowych, realizacja bogatego programu krajoznawczego, a  przede wszystkim promocja danego regionu. Pokazanie różnorodności i bogactwa regionalnego, kulturowego oraz krajoznawczego naszego województwa ( Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Ziemia Lęborska) jako przewodnickiej oferty turystycznej oraz sposobów wykorzystania wiedzy krajoznawczej i znajomości regionu w pracy przewodnika. Wśród celów realizowanych przez Federację istotne miejsce zajmuje, wymiana doświadczeń i ścisła współpraca w  podnoszeniu kwalifikacji, utrzymanie kontaktów z innymi organizacjami przewodnickimi oraz różnymi ogniwami turystyki i krajoznawstwa, wspólna reprezentacja naszego środowiska przed 12 władzami administracyjnymi i samorządowymi Województwa. Organizatorem XIII Pomorskiego Zlotu Przewodników „GDAŃSK 2015”, który odbędzie się w dniach 3-4 października br. jest Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im F.Mamuszki w Gdańsku. Podczas Zlotu uczestnikom zostanie zaprezentowany m.in. Gdańsk przemysłowy, współczesne inwestycje, nowe funkcje zabytkowych obiektów. Patronat nad Sesją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Prezes zarządu Głównego PTTK Organizatorem Sesji jest Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziałe PTTK w Gdańsku, które w 2001 podczas przyjęło imię swojego patrona Franciszka Mamuszki. W tym też roku została odsłonięta na siedzibie Oddziału przy ulicy Długiej 45, ufundowana przez Koło tablica pamiątkowa poświęcona Patronowi z sentencją gdańskich przewodników „niech miłość do Gdańska idzie w pokolenia”. Sesja organizowana jest we współpracy z Departamentem Turystyki i Promocji UM. Jest to efekt wieloletniej współpracy Departamentu i dyr. Marty Chełkowskiej z Pomorską Federacją Przewodnicką PTTK i środowiskami przewodnickimi, działającymi w województwie pomorskim. Efektem współdziałania były liczne imprezy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim. Szczególną role odgrywaj organizowane przez Urząd Marszałkowski szkolenia dla przewodników. W ramach cyklu „Wykładów Otwartych”, prezentowana jest najnowsza wiedza dot. województwa pomorskiego, prezentowana przez zapraszanych specjalistów. Wykłady odbywają się również w obiektach, które licznie odwiedzane są przez turystów. W czasie Sesji w referatach przedstawiona zostanie sylwetka Franciszka Mamuszki na tle wybitnych krajoznawców polskich, a także krajoznawców, który po 1945 roku budowali tożsamość pomorską, Jego dorobek jako badacza dziejów i kultury Pomorza oraz autora wielu przewodników turystycznych, książek historycznych i artykułów. Zaprezentowana zostanie działalność w Komisji Opieki nad Zabytkami i działania na rzecz ratowania zabytków (m.in. Wartowni nr 1 na Westerplatte). W referatach przedstawiony zostanie wkład Franciszeka Mamuszki w założenie oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a także tworzenie powojennego przewodnictwa w Gdańsku. F. Mamuszka był współorganizatorem pierwszych kursów dla przewodników turystycznych i wieloletnim wykładowcą na kursach przewodników miejskich i terenowych. Wykształcił i natchnął pasją krajoznawczą wiele pokoleń gdańskich przewodników, a Jego opracowania i przewodniki były podstawowym materiałem w zdobywaniu wiedzy przewodnickiej. W Sesji wśród zaproszonych gości udział wezmą m.in. prezesi Zarządu Głównego PTTK oraz przewodnicy i osoby związane z branżą turystyczną z całej Polski, którz 䁋e