Magazyn Gdański 11 2015 - Page 15

MAGAZYN GDAŃ­SKI Wymienione wyżej akty prawne i figurujące w nich zapisy, gwarancje konstytucyjne pozwalają wysnuć wniosek, że samorządy terytorialne uzyskały autentyczną niezależność kompetencyjną i finansową. Istotną rolę w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego pełnią komisje problemowe rad miasta. W tym momencie przywołać należy rolę jaką odgrywają komisje kultury, pełniące funkcje uchwałodawcze. W jej skład wchodzą nie tylko radni, ale także osoby spoza rady, eksperci, osoby rekrutujące się ze środowiska upowszechniania kultury, artyści, literaci, plastycy, muzycy itp.. To w dużej mierze w ich rękach leży los placówek kultury, oni opiniują budżet, postulują ewentualne zmiany, występują z interpelacjami, opiniują wnioski środowisk twórczych, regulaminy instytucji kultury, wspierają ich działalność. Stają się z mocy swojej mecenatami kultury na danym terenie. Kultura i sztuka to jedna z bardziej nośnych i atrakcyjnych środków oddziaływania w kontaktach międzynarodowych. Wspiera ona politykę zagraniczną, kształtuje obraz kraju poza granicami państwa. To właśnie z inicjatywy samorządów dochodzi do podpisywania umów z zaprzyjaźnionymi miastami. Na mocy tych umów możliwe stają się wymiany artystów, zespołów teatralnych, muzycznych, wystawy i wernisaże, udziały we wspólnych przedsięwzięciach artystycznych. Dla przykładu gmina Gdynia od 1990r do 2006r. utrzymywała kontakty zagraniczne z 15 ośrodkami w Europie, USA, Azji. Stała się ważnym partnerem Związku Miast Bałtyckich oraz Euroregionu Bałtyk. To wszystko sprawia, że kultura postrzegana jako istotna sfera życia publicznego widziana jest też jako produkt rynkowy, czynnik rozwoju gospodarczego, decyduje o konkurencyjności miejsca zamieszkania. Jako jedna ze sfer usług podlega takim samym przeobrażeniom jak pozostałe dziedziny życia społecznego. Decentralizacja zadań i środków przeznaczonych na kulturę zmieniła w sposób istotny sposób zarządzania tym sektorem. Nałożyła na lokalne władze obowiązek i odpowiedzialność za zaspokojenie mieszkańcom wystarczająco atrakcyjnej oferty kulturalnej, gwarantującej postrzeganie polityki kulturalnej jako cywilizacyjnego aspektu życia i rozwoju, decydującej o jakości życia i atrakcyjności zamieszkania. Nie na próżno też zwykło się mówić, że właśnie kultura jest najlepszym ambasadorem. kraju, a znaczący w tym udział ma polityka zagraniczna poszczególnych samorządów terytorialnych. Alicja Grzybiakówna MIASTO TENISA GDYNIA Gdynia ma prawdziwe powody do dumy, ponieważ może się poszczycić tytułem „Miasta Tenisa”! „Miasto Tenisa” to tytuł, który przyznawany jest od 2015 roku przez spółkę Tenis Polski i Polski Związek Tenisowy. Tytuł otrzymują miasta, które aktywnie wspierają ten wspaniały sport jakim jest tenis. Miasta, które nie tylko goszczą duże wydarzenia tenisowe, ale także aktywnie wspierają ludzi kochających tenis i inwestują w tenisową infrastrukturę. Gdynia była gospodarzem turnieju Davis Cup by BNP Paribas od 18 do 20 września 2015 r. Przez ten weekend cała Polska była pod wrażeniem ekscytującej walki między najlepszymi tenisistami z Polski i Słowacji. Był to historyczny moment, ponieważ po raz drugi w historii startów Polska reprezentacja zagrała o awans do Grupy Światowej. 15