GM Business & Lifestyle br. 98 - Page 28

Pri­vat­no pre­du­zet­niš­tvo Svi smo mi u po­ro­dič­nom bi­zni­su “Bo­že, pa svi smo mi u po­ro­dič­nom bi­zni­su” je mi­sao ko­ja mi se uka­za­la ka­da sam dav­no pro­či­ tao pr­vu knji­gu na te­mu po­ro­dič­nih kom­pa­ni­ja. Kad ka­žem mi, on­da mi­slim na one ko­ji su, sa­mi ili sa part­ne­ri­ma, po­kre­ta­li svo­je kom­pa­ni­je. Bez ob­zi­ra da li su ti part­ne­ri brač­ni, ro­đač­ki, pri­ja­ telj­ski ili part­ne­ri po in­te­re­su. Ili je, još jed­nom pod­vla­čim, osni­vač sâm po­kre­nuo kom­pa­ni­ju. Sve­ sno ili ne­sve­sno, tog tre­nut­ka po­kre­nuo je po­ro­dič­nu kom­pa­ni­ju ko­ja se na­la­zi u svo­joj pr­voj fa­zi. I for­mal­no će po­ro­dič­na po­sta­ti ono­ga tre­nut­ka ka­da on ili nje­go­va de­ca od­lu­če ili po­že­le da se no­vo po­ko­lje­nje pri­klju­či kom­pa­ni­ji. I ta­da, ka­da se po­ja­vlju­je “me­na­džer­ska ulo­ga” - ga­zdin sin - kom­pa­ni­ja po­la­ko iz­la­zi iz ove fa­ze raz­vo­ja po­ro­dič­nih kom­pa­ni­ja. A u sle­de­ću ula­zi ono­ga tre­ nut­ka ka­da osni­va­či poč­nu da raz­miš­lja­ju o po­vla­če­nju ili ka­da ži­vot bu­de od­lu­čio da mo­ra­ju da se po­vu­ku. Mno­ge od njih će na­sle­di­ti dru­ga ge­ne­ra­ci­ja. Iz po­ro­di­ce.