П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

Република Србија Основна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју ОШ „Смех и суза“-Алексинац Дел.број 05-1/16-4 Датум 18.02.2016.год. На основу члана 55. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Смех и суза“ у Алексинцу, објављује: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 1. Подаци о наручиоцу: Наручилац: .....................................ОШ „Смех и суза“ Адреса: …........................................Ул. Станка Милосављевића 9, 18220 Алексинац Интернет страница: ......................... smehisuza.edu.rs 2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр. 01/2016 су услуге – Превоз ученика, пратиоца и радника школе. Ознака из општег речника: Услуге друмског превоза – 60100000. 4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.