П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 24. став 4. Закона о раду (''Сл. гласник РС'' бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), и члана 62. став 3. тачка 16) Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр.72/2009 и 52/2011 и 55/2013 даље : Закон), и члана 71. Статута школе, директор Основне школе за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју «Смех и суза» у Алексинцу, дана 29.01.2016.године, донео је: ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизција радних места у Основној школи за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју «Смех и суза» у Алексинцу (у даљем тексту: Школа), врста послова које запослени обављају, врста и степен стручне спреме и други услови за обављање послова сваког радног места и број извршилаца. Члан 2. У школи се установљавају послови и радни задаци у складу с природом и организацијом образовно васпитне делатности и утврђује потребан број извршилаца. Члан 3. Потребан број радника утврђује се према обиму посла, односно за наставнике према броју часова свих облика образовно-васпитног рада утврђених програмом у оквиру делатности школе. Члан 4. За сваки посао, даје се опис и назив извршиоца. Посебни услови (школска спрема и др.) за запослене утврђује се сагласно законским прописима. Запослени остварују права и обавезе из овог правилника даном ступања на рад у Школи. II ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ Члан 5. Школа је организована као јединствена радна целина са седиштем у Алексинцу. Члан 6. Школа ради у две смене. Преподневна смена почиње са радом у 08,00h, а поподневна у складу са годишњим програмом рада школе. Школа ради пет наставних дана у недељи у складу са школским календаром. У школи настава од V до VIII разреда се изводи као разредно-предметна. Час траје 40 минута. Члан 7. Школа има 10 одељења.