О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГА РЕДН

Основна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју „Смех и суза“ Станка Милосављевића бр.9, Алексинац Број: 05-1/16-8 Датум: 01.03.2016.године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015) и члана 74. Правилника о набавкама, доносим: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГА РЕДНИ БРОЈ: 1/2016 УГОВОР ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, редни број 1/2016, превоз ученика, пратиоца и радника школе, понуђачу – „НИШ-ЕКСПРЕС“ А.Д. са седиштем у НИШУ, ул. Чамурлија бр. 160, понуда број: 1418 од 22.02.2016.године, код наручиоца заведена под бројем: 04-143/16 од 29.02.2016.године. Образложење Наручилац је дана 29.01.2016.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 05-1/16-1, за јавну набавку мале вредности Превоз ученика, пратиоца и радника школе. Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, дана 18.02.2016.године, а измена дана 22.02.2016.године. Предметна јавна набавка је обликована у 2 партије. До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 понуда. Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда бр. 05-1/16-7 од 29.02.2016.године. У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 1. Врста предмета јавне набавке мале вредности: - Услуге. 2. Подаци о јавној набавци мале вредности: