GM Business & Lifestyle #100 - Page 8

Uvek ak­tu­el­no Me­na­džer­ka Ali­sa u Ze­mlji Lak­to­va Upr­kos sna­žnim i još uvek ži­vim pred­ra­su­da­ma, ko­je sa­vre­me­ni svet od­re­đu­ju kao do­mi­nant­no muš­ki, sve je vi­še že­na ko­je po­ste­pe­no osva­ja­ju muš­ki za­bran i od­go­va­ra­ju­ći vla­da­vin­ski prin­cip u svim sfe­ra­ma druš­tve­nog ko­mu­ni­ci­ra­nja. Od po­li­ti­ke, pre­ko tr­žiš­ta ka­pi­ta­la, tran­sfe­ra in­for­ma­ ci­ja, do kul­tu­re, spo­r­ta ili me­di­ja, jed­nom re­či u Me­na­džer­skom Uni­ver­zu­mu, že­ne, do­du­še sti­dlji­ vo, po­či­nju da se po­ma­lja­ju kao ma­lo­broj­ni ali zna­čaj­ni ve­sni­ci pro­me­na. Pi­še: dr Zo­ri­ca To­mić zorica.tomic@gmbusiness.biz I ma­d a se že­n e u suš­t i­n i ni­s u pro­me­ni­le, a sva­ka­ko naj­ma­nje u po­gle­du ni­voa estro­ge­na ili osta­lih ti­pič­no žen­skih hor­mo­na, ko­ji nji­ho­vu ko­žu či­ne ne­žni­jom, ko­su buj­ ni­jom i ku­ko­ve ob­li­jim, či­nje­ni­ca da se na že­nu me­na­dže­ra gle­da sa iz­ve­ snom do­zom me­ša­vi­ne pod­smeš­lji­ vo­sti i stra­ho­poš­to­va­nja sa­mo po­ tvr­đu­je hi­lja­du­go­diš­nje ste­re­o­ti­po­ ve o muš­ko­sti i žen­sko­sti. Jer me­na­džer­ka je ne­dvo­smisleno