П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

На основу члана 2. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 32/2013 и 75/2014), и члана 57. став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС “ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 2. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (,,Службени гласник РС“ бр. 12/2009 , 67/2011 и 21/2015), Школски одбор Основне школе за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју „Смех и суза“ у Алексинцу, на седници одржаној дана_______2015.године, донео је: ПРАВИЛНИК О РАДУ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Правилником о раду (у даљем тексту:Правилник ) уређују се права, обавезе из радног односа, односно по основу рада запослених у ОШ ,,Смех и суза,“ у Алексинцу (у даљем тексту: Школа), уређују се права, обавезе и одговорности запослених из области рада и радних односа. У погледу права, обавеза и одговорности из радних односа која нису уређена овим Правилником непосредно се примењују одговарајуће одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о раду. Члан 2. Овај Правилник не може да садржи одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени Законом и Посебним колективним уговором. Члан 3. Послодавац је дужан да запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са Законом и овим Правилником. Послодавац је дужан да запосленом обезбеди услове рада ради заштите живота и здравља у складу са Законом. Послодавац је дужан да запосленог пре ступања на рад упозна са условима рада, организацијом рада, правима и обавезама које произилазе из прописа о раду и безбедности и заштите здравља на раду. II. ОСНОВНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ Права запослених Члан 4. Запослени има правао на одговарајућу зараду, безбедност и здравље на раду, здравствену заштиту и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности 1