MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 4

Redactie: Jos van Engelshoven (hoofdredacteur) Harry Hillen Léon Lodewick Eric van Royen (eindredacteur) Auteurs: Angela van Baardwijk Harry Bartelink Adriana Berlanga Liesbeth Boersma Wilma Bos-Peters Maria Jacobs Jos Jager Gerrit Kemerink Philippe Lambin Colette Meevissen-Dijcks Lars Murrer Frank Verhaegen Peter Visser Marc Vooijs Brad Wouters Vormgeving: Menno Roosjen Realisatie: Grafische Dienst FB azM Drukker: Drukkerij Schrijen-Lippertz © 2014, MAASTRO clinic ISBN: 978-90-811802-3-8 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.