MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 23

gesticht. Dit instituut werd in 1778 uit vrees voor De onrust en het ongeduld over een oplossing van de besmettelijkheid van kanker gesloten. In de het kankervraagstuk waren in de Verenigde Staten negentiende eeuw werden weer nieuwe speciale nog veel groter dan in Europa. Tot aan de Tweede instellingen voor de verzorging van patiënten Wereldoorlog werd vrijwel al het kankeronderzoek met kanker gesticht. Deze waren vooral te vinden in Europa gedaan. Na 1945 namen instituten in de in Engeland (‘Cancer Hospitals’, vanaf 1802) en in Verenigde Staten in hoog tempo de leiding van Frankrijk (‘Oeuvres du Calvaire’, vanaf 1850). Ze het kankeronderzoek over, waarvoor veel publiek hadden meestal een filantropische achtergrond en en particulier geld beschikbaar kwam. Typisch moeten meer als hospice dan als ziekenhuis worden Amerikaans was de keuze voor een oorlogsmetafoor. beschouwd. Hospices waren nodig, omdat patiënten Vijand kanker werd in de war on cancer de oorlog met kanker en gevorderde ziekten geweerd werden verklaard. De ziekte moest met magic bullets uit de gewone ziekenhuizen, deels bij gebrek aan bestreden worden. In 1971 tekende president Nixon behandelingsmogelijkheden en deels vanwege de de National Cancer Act, waardoor het National Cancer potentiële besmettelijkheid. De populaire vrees voor Institute NCI een ongekend hoog budget kreeg voor besmettelijkheid en het geloof in vatbaarheid voor klinisch en vooral voor fundamenteel onderzoek kanker in bepaalde families en bij een zwartgallig (van 400 miljoen tot 1 miljard dollar per jaar). Zonder karakter bleven op de achtergrond het taboe op twijfel heeft dit programma een beslissende invloed kanker en het institutioneel isolement voeden. gehad op het onderzoek naar de oorzaak van kanker en op de sterk verbeterde overlevingskansen van Onrust en ongenoegen patiënten met kanker. Tuberculose was de kenmerkende ziekte van rijk en arm in de negentiende eeuw. In de twintigste eeuw werd kanker gevreesde volksziekte nummer één. Onderzoek wees uit dat kankerverwekkende stoffen in de industrie en in de omgeving daarvan de oorzaak waren. Het kon niet anders of kanker was de prijs die betaald werd voor de ongebreidelde industrialisatie en verstedelijking. Dit gevoel van onbehagen had tot gevolg dat de samenleving, onder andere via collectes, veel geld opbracht voor kankeronderzoek. Daarnaast groeide het politieke ongenoegen over het uitblijven van resultaten in de strijd tegen kanker. In Nederland werden in 1914 met behulp van particulier geld de eerste kankerinstituten opgericht: het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam en het Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut. Bij het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948 werd als geschenk van het volk twee miljoen gulden opgehaald voor de stichting van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF kankerbestrijding). President Richard Nixon tekende in 1971 de National Cancer Act. Hierin werd onder de slogan ‘war on cancer’ een grote subsidie van de Amerikaanse overheid vastgelegd voor het klinische en fundamentele onderzoek van kanker in de Verenigde Staten. 21