MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 180

MAASTRO trials Onderzoekers van GROW en MAASTRO hebben onderzocht in hoeverre verschillen in het DNA-materiaal van de mitochondriën, de energiecentrales MAASTRO trials coördineert klinische en preklinische trials en is van een cel, een rol spelen bij de bijwerkingen van radiotherapie. Het verantwoordelijk voor de correcte methodologie en vaak ook voor de DNA-materiaal kan eenvoudig worden geïsoleerd uit bloed of speeksel. In praktische uitvoering ervan. Zo wordt er samen met MAASTRO physics een eerste studie is bij patiënten met longkanker een verband aangetoond en MAASTRO lab gewerkt aan het verbeteren van de resultaten van tussen schadelijke genetische varianten en de stralingsgevoeligheid. Om het beeldvorming, door bijvoorbeeld het klinisch introduceren van de tracer HX4, cumulatieve effect van deze varianten te bepalen zijn specifieke algoritmes een nieuwe biomarker voor hypoxie. MAASTRO lab heeft hierover de eerste ontwikkeld die een hoge voorspellende waarde blijken te hebben. Dat preklinische studie gepubliceerd (dierexperimenteel proof of principle). betekent voor de praktijk dat aan de hand van het DNA van de mitochondriën MAASTRO trials heeft inmiddels ook de daarop volgende fase 1-studie de optimale stralingsdosis per patiënt kan worden berekend. Dat mag met verricht (humane studie met betrekking tot toxiciteit en dose findings en recht ‘behandeling op maat’ heten. Deze test kan ook nuttig zijn bij het meerdere fase 2-studies (effecten, bijwerkingen). selecteren van hoogrisico patiënten die dan wellicht meer geschikt zijn voor Ook assisteert MAASTRO trials de clinici bij het testen van nieuwe protonentherapie. Momenteel wordt met een subsidie van het ‘Nederlandse therapieën, die vaak gebaseerd zijn op bevindingen van MAASTRO lab. Genoom Initiatief ’ (NGI-NWO) gewerkt aan verdere validering in een grotere Zo zijn er trials gedaan met medicijnen, eerst bij proefdieren en later patiëntenpopulatie. bij patiënten, die het effect van bestraling zouden kunnen versterken of verminderen. Een aantal van deze geneesmiddelen is ontwikkeld in en MAASTRO een eigen datacentrum (Data Center MAASTRO, DCM), dat gepatenteerd door MAASTRO lab (b.v. Carbonic Anhijdrase IX inhibitoren. gecertificeerd is door het KWF en RTOG (Radiation Therapy Oncology Group, Uiteraard worden er ook trials opgezet op basis van literatuurinformatie VS). Dit centrum houdt zich bezig met de coördinatie van wetenschappelijke en veel van die trials worden in meerdere onderzoekscentra tegelijkertijd projecten en klinische trials. Het centrum verzorgt de registratie en analyse uitgevoerd. Vrijwel altijd is een van de doelen input te leveren aan de van reguliere klinische en research data. Het levert ook administratieve en beslismodellen. praktische ondersteuning bij de voorbereiding, implementatie, evaluatie en Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de betekenis rapportage van klinische en preklinische studies en geeft methodologisch van genetische varianten in mitochondriaal DNA. Omdat radiotherapie en statistisch advies bij het opzetten ervan. Het datacentrum ziet erop toe bij tien procent van de patiënten ernstige bijwerkingen veroorzaakt, is dat al het onderzoek gebeurt volgens de strikte regels voor mensgebonden de huidige praktijk dat bij alle patiënten gestart wordt met een lage, onderzoek, de richtlijnen van Good Clinical Practice (GCP), zoals die door veilige stralingsdosis. Dit heeft als consequentie dat de meerderheid de overheid gesteld zijn, en ziet erop toe dat alle onderzoekers binnen van de patiënten niet de meest effectieve dosis krijgt. Het is dus van het MAASTRO GCP-gecertificeerd zijn. Met andere woorden, het DCM, dat een grootste belang de patiënten met een grote kans op bijwerkingen vooraf te nauwe band heeft met het MAASTRO lab en met de biobank (de centrale identificeren, zodat per patiënt de optimale (maximale) stralingsdosis kan weefselopslagfaciliteit) van het MUMC+, waarborgt de kwaliteit van het worden gegeven met conventionele bestraling of met protonen. De huidige onderzoek. Voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek heeft beschikbare tests zijn hiervoor onvoldoende betrouwbaar. 178 Voorbeeld van klinisch onderzoek. Herhaalde PET/ CT-scans van een patiënt met rectumkanker die behandeld is met een lange serie bestraling (50.4 Gy) en chemotherapie. De tumor, de meest aan de rugzijde gelegen PET-actieve structuur, vertoont gedurende de behandeling na twee weken al een respons (verminderd PET-activiteit en kleiner metabool volume). Twee maanden na de behandeling, vlak voor de resectie, is er geen PET activiteit meer in de tumor te detecteren. Deze patiënt had dan ook bij pathologie een complete respons. In de toekomst zou een dergelijke patiënt eventueel een operatie bespaard kunnen blijven.