MAASTRO clinic | een eeuw radiotherapie in Limburg - Page 172

Wanneer chemotherapie met bestraling wordt gecombineerd, oncologen is het vrijwel onmogelijk geworden om op een kan deze sequentieel (voor of na de bestraling) of concurrent algemeen MDO nog zinvol advies te geven voor specifieke (tegelijkertijd met de bestraling) gegeven worden. Het grote kankersoorten die niet tot zijn/haar subspecialisatie horen. voordeel van gelijktijdige chemotherapie en bestraling is dat Er worden dan ook steeds meer tumorspecifieke MDO’s deze therapieën elkaars effect kunnen versterken (synergetisch georganiseerd, waar ruime expertise met die kankersoort wel effect). Deze gelijktijdige behandeling veroorzaakt echter vaak gegarandeerd kan worden. Om dit organisatorisch enigszins wel meer bijwerkingen, waardoor het extra belangrijk is dat werkbaar te houden, wordt de laatste jaren steeds meer gedacht de radiotherapeut-oncoloog en de medisch oncoloog goede aan regionale tumorspecifieke MDO’s. afspraken maken over het behandelen van en het anticiperen op de bijwerkingen. Bij vergevorderde endeldarmkanker Logistieke ontwikkelingen bijvoorbeeld, wordt tegenwoordig vaak chemotherapie en Afgezien van de noodzaak tot een goede inhoudelijke bestraling gecombineerd; na enkele weken blijkt dan bij een behandeling, is het ook van het grootste belang de logistiek substantieel deel van de patiënten de tumor klinisch geheel goed te regelen. Wachttijden, zoals die begin 2000 in Nederland verdwenen te zijn. Op dit moment wordt de endeldarm dan toch bestonden, waren, zeker bij oncologische patiënten, niet nog standaard operatief verwijderd. Huidig onderzoek richt zich acceptabel. Dit heeft ertoe geleid dat de politiek besloot tot een op de vraag of de operatieve ingreep, met eventueel plaatsen grote capaciteitsuitbreiding in de radiotherapie. Maar al snel van een (al dan niet tijdelijk) stoma, niet achterwege gelaten groeide het besef dat de toename van de capaciteit begrensd kan worden. Hierdoor zou de belasting voor de patiënt uiteraard zou zijn en dat er dus gewerkt moest worden aan kwaliteits- en aanzienlijk afnemen, met als gevolg een sterk verbeterde efficiencyverbetering in het behandelproces. De eerste stappen kwaliteit van leven. hiertoe zijn in MAASTRO clinic gezet met behulp van het concept Daarnaast zijn de laatste jaren steeds meer targeted agents lean management. Hiermee is het bijvoorbeeld gelukt om het en smart molecules ontwikkeld, zoals medicijnen die de groei aantal laboranten per bestralingstoestel terug te brengen van van bloedvaten remmen of antilichamen die de groei van de vier naar twee. Dit leverde niet alleen efficiencywinst op, maar tumorcel verhinderen. Hoewel deze middelen zeer veelbelovend doordat de rollen en taken van deze twee laboranten nu veel zijn, is vaak nog onduidelijk in hoeverre zij het effect van beter beschreven waren, leidde het ook tot veel minder fouten. bestraling beïnvloeden, en omgekeerd, of bestraling het effect Daarnaast wordt het concept van visueel management op steeds van deze middelen beïnvloedt. Daarom wordt bij het combineren grotere schaal toegepast: op een digitaal whiteboard staat van deze middelen met bestraling nog uiterste voorzichtigheid van iedere aangemelde patiënt precies vermeld wat er op een betracht en wordt de combinatie veelal alleen in studieverband dag mee moet gebeuren en door wie. Zo is voor iedereen snel gegeven. duidelijk wat er moet gebeuren, maar ook waar het proces spaak Voor adequate en veilige multidisciplinaire behandeling is loopt, zodat er snel ingegrepen kan worden. In 2013 -2014 ligt goede samenwerking met de andere specialisten een conditio de focus van het beleidsplan op het verder ontwikkelen van dit sine qua non. Alle oncologische patiënten worden tegenwoordig soort managementsystemen en op het verder verkorten van de besproken op een multidisciplinair overleg (MDO), waar doorstroomtijden, met als doel het optimaliseren van de service alle betrokken disciplines aanwezig zijn. Daar wordt voor de aan de patiënt. individuele patiënt een gezamenlijk behandelplan afgesproken. Tot 2000 werd in ieder ziekenhuis alleen algemene oncologische MDO’s gevoerd. Sindsdien zijn de kennis en complexiteit zo explosief toegenomen, dat vrijwel alle oncologische disciplines 170 subspecialismen hebben ontwikkeld. Voor gesubspecaliseerde Multidisciplinaire patiëntenbespreking bij MAASTRO clinic.