ma, me, mi mozart - Page 7

- Conèixer i després reconèixer, concert. els instruments que intervenen en aquest - Reconèixer fragments de l’obra de Mozart. - Crear obstinats rítmics i melòdics. - Conèixer i experimentar l’efecte d’un arranjament en una obra musical. - Interpretar cantant els fragments d’obres de Mozart accessibles al nivell de reproducció cantada dels infants. 3.2.- Continguts * Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i exploració de les possibilitats sonores dels nostre cos i del material del nostre entorn que ens permet realitzar produccions sonores. *Comprensió del llenguatge musical com a expressió de les emocions i diferents sensacions, segons el diferent tractament del ritme i de la melodia que s’ha fet en cada obra. *Curiositat, interès per conèixer la vida de Mozart i les costums de la seva època. *Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons i melodies. *Coneixement dels instruments utilitzats en el concert: mandola, guitarra,guitarra acústica, baglamás, mandolina italiana, tzouras, arxillaüt, xerrac, acordió, trompeta amb sordina, flügelhorn, clarinet baix, violí, darbouka, bendir, glockenspiel. * Coneixement i experimentació del material sonor no convencional emprat en aquest concert. * Expressió i comunicació de fets, sentiments , emocions i vivències produïdes per l’audició de les obres del concert. * Coneixement de diferents estils musicals i del significat d’un arranjament musical. * Interpretació i creació: