ma, me, mi mozart - Page 45

6.- Vocabulari i glossari Ària: és una forma musical consistent en una melodia executada per un cantant . Acostuma a ser cantada per a una veu solista amb acompanyament orquestral i com a part integrada dins d’una forma musical més gran : òpera, oratori, cantata... Concert clàssic: és una forma musical on hi participa una orquestra simfònica i un o més instruments solistes, que mantenen una relació de diàleg musical. Acostuma a estar format per 3 moviments. El primer moviment acostuma a ser allegro, el segon adagio o andante i el tercer rondó o minueto Darbouka: instrument de percussió, característic de la cultura oriental (àrab) Divertimento: és una forma musical que va ser molt popular durant el segle XVIII. Era interpretada per un reduït numero de instruments. Es d’estil desenfadad i alegre. Estructura formal: Organització de les frases dins d’una obra Glissando: és un efecte sonor consistent en passar ràpidament d’un so a un altre fent sentir tots els sons del mig possibles. Jazz: és el gènere musical que es caracteritza per eludir l’execució de les interpretacions a partir de la lectura fidel d’una partitura la basa de l’estil jazzístic és la improvisació, que utilitza ritmes d’orígens africans com són les síncopes Improvisació: és un procediment musical d’un tipus d’interpretació musical on la inve