Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 83

Thiết Lập Một Hồ Cá Nhiệt Đới... (tiếp trang 49) Nước bị vẩn đục vốn không phải là vấn đề phổ biến đối với những hồ cá mới lắp đặt, tình trạng này gây ra bởi sự sinh sôi nảy nở của những vi sinh vật. Một khi hồ cá và máy lọc chạy ổn định, nước trong hồ sẽ luôn trong sạch. Bạn chỉ cần theo dõi amoniac và nitrite thường xuyên, còn tình trạng nước vẩn đục bởi vi sinh vật không gây hại cho cá. Việc lựa chọn và giới thiệu cá Khi chọn cá, bạn cần phải xem xét hồ cá của bạn có cung cấp một ngôi nhà phù hợp cho chúng hay không. Tìm hiểu càng nhiều càng tốt về những nhu cầu của chúng, bao gồm cả kích cỡ khi chúng trưởng thành; các loại thực phẩm cần thiết; và ngay cả chúng có cần sống theo bầy đàn hay không. Cửa hàng hồ cá có thể giúp bạn với điều này. Khi mua cá, hãy chắc chắn rằng chúng trông khỏe mạnh và năng động, không có những dấu hiệu rõ ràng của chấn thương hoặc bệnh tật. Tuy nhiên, cầ G,:怦.<:Nr I26B6;<:NB.w\:G,:.B<:::r2<:>v;6<:6.n6W6<::n:<:2>:r2<:> IwB<:l:G&rB62L;.@: I;F<;2,jF:Ir6rBFWk0G&rL;.WB :B IR::N@j6<:<;2 :Bk2jl:憞R;Fr:jl:N&;FG,kr:G,: Ikrn:vL;<:G&rL;;Fr IVG,::<:rwBG.֒G.2Fl:憞wB I6r<:n:.<:r<:rNB\:G,:n6W6:vFB2<:<;2憞RjW>v;<:F:6v怦6;6r66;rBk6pF2 H6<;rB6rv|: I2W:66;pH6nB.BF2 H6FDB><:'R I2G,k2V<:( "<:>:BG&6kF:( "<: H6F2 H6|:( "<;2F2\;FB>pI6r<:>r;&,:性nR;Fs( "ƞwR<:<;2>v6 Ik60>r6VrG&rB.w( "ƞwR<:<;2.WB>:R>wR:n6WBk6rk2 Iv2&wC:F;