Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 82

Thiết Lập Một Hồ Cá Nhiệt Đới... (tiếp trang 48) làm cho hồ cá trông đẹp mắt, mà chúng còn mang lại những lợi ích chức năng khá quan trọng. Quyết định đầu tiên là những chất liệu sử dụng để lót bề mặt đáy hồ cá. Có vô số lựa chọn cho bạn, và chủ tiệm hồ cá có thể tư vấn cho bạn về phạm vi chỉ riêng các đồ nội thất cho hồ cá. Chất liệu nền phổ biến nhất, và là một điều tuyệt vời cho một cộng đồng hồ cá, là những viên sỏi. Đây là điều kiện lý tưởng cho những loài cây thủy sinh sống trong hồ cá, vì nó cung cấp một dòng chảy đủ nước xung quanh rễ để giữ cho chúng khỏe mạnh. Bạn sẽ cần một lớp sỏi cỡ 5-7cm cho một hồ cá thủy sinh, và lớp sỏi cỡ 1-2cm cho hồ cá không trồng cây thủy sinh. Một chất liệu thay thế ngày càng phổ biến cho những hạt sỏi là cát, trong đó có rất nhiều loại. Nền cát không thích hợp cho các hồ cá có trồng cây thủy sinh, Tuy nhiên, cát thường sạch hơn sỏi bởi vì nó không dính bụi bẩn dễ dàng như sỏi. Đảm bảo rằng bạn sử dụng lo ZH]0H8n8n˜Hnۚ xn]nHnZH]8nœn[n8n0H^H1$xnZB08nۈ0H8nXnH8n˂nHnۙ[8n]xnHn[[›pK8n0HHnZHn[ ۈ8nۈ08nxnۈ1$xnH1$xn›pHn8nHpꛋ8nHnB8n[8n]xnH8nnHxn1$p^H8n˜nۈ8nH1$q8nnXHnX1$xnnZHnš8nnZHn[nH00H1$Zxn]BK8nHnH[0ۙn1$xnX›8nHn[nH][1$p^H8n˂[B[nHxn0\n[8n[œHxn]8nxnH18nH8n8n\8nۈnX]X[ۙX[H8n1$q8nnH8n[1$xn8n[Bxn]pH8n[ۙ1$pHnB n[nH8n^HnHpZH1[8nH8nHpꛈ1[0ꛂ8n[]pHxn]H1$ZxnH8n[˜KZH08n]8nBnۚ8nN1$Zxn]HHnBpH8n[1$xnۚ[0ۙnꛈ8nH[1[H8nXH8n[$xn[K1$xnHnn[±$q8n[n\8nxn]xnۈ[8nۙ8n[1nXH0˜[8nHnHn[1$xn]HHnB[^HHH0xn[H8n˜Kxn]n]XۙX[H1$xn8nXH8n[[nN8nۙpꛈ1$pB8nۙpꛈ1$pHH[n\Xn]H1$ZxnHn[0K0n]xnH^xnnZH1$xnxnn8n8n[K0H1$xnBnXnZH1$pH]pHnH0›0H^H1$xnZH08nۈ0B8nXnH8n 1$pHK8nۙ8n[11$pH1$Y[08n]8n] Kj[˜nۈn1$xnHn[00˜8nXHn]nxnX[HnZH˂nHn[xnnn]H8nX8n\ ꛈ[H0]xn0[X›8nۙpꛈ1$pHnH]Hn[›nZH[XۙH08nK8nxnH8nHnHn[8n1n[n[xn]H1[nH1$Zxn]HK8nۙxnۚnjB8nۙxnۚnjH[n\xn]ZH0nH8n[n]8nBpꛈnH8nK1$xnxnn]xnH]xnHn8nnHXBH8nH[ n[nHnۈ8nBH8nۙxnۚnjHۙ›8nxn]HH8nHnB8n[1$xnnZHn1$xn]p[8n]8nxnۈ8n^xnۈ[›pH1$xnXˈ1$xn]HH0˜8nZK^Hpꛈ8n0BxnH1$xnHۙnH8nˈnHn[8n^H8nۙ8nHn›8n] n[8n8nH0nZHn±$Zxn]HHnH[n]0[8nX±$XH8nX ۙˈ8nxnH8nBnHn[8n1n[n[nBp08n\ H MY]X[˝Xn]xnH0[0XnH8nX˜nHn[nH8nX18n[1$q8n[HnHn]xnH8nXn8n±$q8n[nnHn]xnH8nX[$8n[B$8n[H0蛈8n[8n]n˜X08n[pHnX18n8n8nۙnZH1$pHxnnxn8nۙn]xnH[BpH[8nۙ[H]X^B00KH8nXH8n[1$xn[H8nHnHn[0H[B0]0H8n1$xn0nH0B0HnHxnn8n[8nnH8n˜KHK0H8nn[pۂ$xn[HH1$xn[ۙ8nHnB$pH8nHxn]p^H[H00KH8nH[nH0蛈8n[“nH8nH8nH[8nB8nHnHn[1[nˈ0š08nH8n[Hxn]pH8n[8nHpꛈ1[0j[8n˜nHxnۈ8n]18nۙ8np ۈ8nۈ8nˈ^Hpꛋۙ›xn]nH8n[8nn[8n0X8nXH8n[8nۙnZHB8nH[0蛈8n[1[nZHB18n[8nH1 H1[xn™0H[8nZHX[08n˜nۈ8nH1$q8nnHn[0ۙ0HnX j[xn[›1nHXnZHHxn[8nHpꛋnH8n[H0蛈8n[˜[1[1$xn[H8nۈxn]H8nKH8n\1[8n0XBxnxn[0j[8n±$q8nnH8n[1$xn8n[H8nۙ›ZH8n[]HKZH08n]8nHnۚ8n˂n[8n]XH8n]n8nۙn]xnH[Hn[8nH8nxn]nXBxnH[8nH8nۈ1$xnn1$xnBxnۈ[n\[[8nۙn]xnH0H8nۚ18nۙ±$xnۈ08nۈ0H8nXnB8n H8nH11$pH8nXH8n][JKnH1$p08nZH^pꛂnH8nxnH[8nHnHn[