Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 50

Nội dung chính C hó ở V iệt N am Mê Thú Cưng tự hào giới thiệu những giống chó bản địa ở Việt Nam, một phần nội dung đặc biệt giới thiệu giống chó Phú Quốc, giống chó H’Mông và Bắc Hà. Trong số này, chúng tôi trình bày các bài phỏng vấn, các bài báo thông tin, hình ảnh và các thông tin cơ bản về những nhân vật liên quan tới các cuộc thi chó quốc tế ở Việt Nam và hỗ trợ các giống chó bản địa của Việt Nam. Trong mỗi lần phát hành tiếp theo, nội dung về chó bản địa của Việt Nam sẽ là nội dung thường xuyên vì một trong những mục tiêu ấn phẩm về thú cưng ở Việt Nam là tạo ra nhận thức của về những giống chó này cho cả bạn đọc trong và ngoài nước (nội dung sẽ được xuất bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh). Mê Thú Cưng cũng xin cảm ơn Hiệp hội Những Người Nuôi Chó Giống Việt Nam (VKA) và những nỗ lực của họ trong việc quản lý những giống chó này và tổ chức các cuộc thi chó quốc gi H8n[HxnHxnH8nۙ™xn[0nۈ1$xnHxnHnHxn[KYHH[\Y[XH]]Hš[Y]HXX[X]\H[X[BY]\HH][YXXH8&S[ۙ[XHYYˈ[\\YHH\[[\Y][ܛX]]H\X\ٙ\[ۘ[ܘ\H[\[X[Xܛ[[ܛX][ۈۈH]وB[HY[X]Y]H][ۘ[[Y]]\ܝH]]HYYوY][XX\Z[\YH۝[ۈH]]H›وY]]XYHH\X[[X]\H\ۙBو\ؚX]\\]XX][ۈ[Y]\˜ܙX][[[[\][ۘ[]\[\ ۝[[HX\Y[Y]\H[[\ KYHH[[[ZH[HY][[\X][ۈ JH[܈Z\Yܝ[X[Y[\HYY[X[H][ۘ[]\H]]H[\HYY›وY]UUH[QUSBLp08n\ H MY]X[˝