Mê Thú Cưng - Pet Magazine for Vietnam Native Dogs in Vietnam Issue - Page 5

> Nội Dung Chính FEATURES ANIMAL RESCUE & WELFARE VIETNAM CHĂM SÓC THÚ CƯNG 08 Pet News & Events Vietnam Tin tức thú cưng Việt Nam ASK THE VET? Hỏi bác sĩ thú y? 22 76 giới thiệu chăm sóc thú cưng AQUARIUM LIFE Bể Nuôi Cá 48 FEATURE STORIES Nội dung chính 50 78 ‘O ur F amily ’ G ia Đ ình C ủa B é 66 URBAN PETS Living with Pets in Vietnam PET YELLOW PAGES VIETNAM 86 S top D og M eat T rade Mê Thú Cưng | Volume 01 2017 | methucung.vn 5