Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 51

Szakértőink tollából / Tudósítás d. Készletforgás meghatározása. e. Készletforgási idő figyelése. f. Haszonáldozati készletezési ráta megha- tározása. Nálam a gyakorlati foglalkozásokon és a vizsgán is a „puskák” helyett a saját maguk által készített applikációkat használhatják a feladatok megoldásánál. Összefoglalás 6. ábra. A kész applikáció, ami elérhető https://bit.ly/2K5P57S A fenti publikációban bemutatott gyakorla- ti megoldások és az azokhoz kapcsolt szer- zői megállapításokat összefoglalva elmond- hatjuk, hogy a mai felsőoktatásban tanuló hallgatók kreativitását és a szakmai fejlődési igényét egy-egy hasznos alkalmazással job- ban lehet segíteni, ha nem a tankönyvek be- magolására kötelezzük őket. Ahogy monda- ni szoktam: „Tisztelt hallgatóim, az Edutus Főiskola nem papagájképző.” Dr. Réger Béla, EDUTUS Főiskola Felhasznált irodalom: Julia Guthrie: Appsheet honlap. https://appsheethelp.zendesk.com/hc/ens/articles/ 207276877-How-to-build-the-spreadsheet Dr. Réger Béla: Vonalkódos vizsgaértékelési módszer al- kalmazásának lehetőségei az oktatásban HADMÉR- NÖK V.:(3) pp. 238-244. (2010) Dr. Cservenyi Dóra–Dr. habil Réger Béla: A lean me- nedzsment új kihívásai – SMART-oljunk a haté- konyságért Logisztikai trendek és legjobb gyakor- latok II. évfolyam I. szám. 40-44. o ISSN 2416-0555. Dr. habil Réger Béla: Digitális pedagógia újszerű kérdé- sei, avagy az „okos” telefon QR kód applikáció alkal- mazása a teszt feladatoknál a felsőoktatásban. Lo- gisztikai trendek és legjobb gyakorlatok II. évfolyam I. szám. 53-56. o ISSN 2416-0555. Dr. Réger Béla: Mi legyen a felsőoktatásban a vizsgán a logisztikus hallgató zsebében: „puska” vagy appli- káció? Logisztikai trendek és legjobb gyakorlatok II. évfolyam II. szám. 17-21. o ISSN 2416-0555. Dr. Sugata Mitra: Építsük meg a Felhő Sulit. https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_ build_a_school_in_the_cloud?language=hu Dr. habil Réger Béla PhD, főiskolai tanár. EDUTUS Fő­ iskola BESZÁMOLÓ A VI. ELLÁTÁSI LÁNC FÓRUMRÓL dr. Nagy Judit dr. Vörösmarty Gyöngyi A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszéke 2018. június 7-én tartotta VI. Ellátási Lánc Fóru- mát, mintegy 30 fő részvételével. A Fórum célja, hogy erősítse a Tanszék kapcsolatait a logisztikai, beszerzési és ellátási lánc területen dolgozó szakemberekkel, valamint jelenle- gi és volt hallgatóinkkal. A fórum évenkénti megrendezése lehetőséget kíván teremteni a BCE Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékén folyó kutatások bemutatására, ok- tatási fejlesztések megismertetésére. Ennek kapcsán Demeter Krisztina tanszékvezető tar- tott bevezető előadást, ismertetve az aktuális kutatási programokat. Ezt követően Losonci Dávid beszélt a BCE-n folyó Ipar 4.0 fókuszú kutatásokról, bemutatva, hogy az előzetes eredmények szerint milyen lehetőségek és ki- hívások állnak a hazai üzleti szféra előtt. A rendezvényre szokás szerint volt hallga- tóink közül hívtunk meg előadókat azzal a céllal, hogy szakmai kérdések kapcsán meg- ismerjük problémáikat, ezzel lehetőséget teremtve a szakmai párbeszédre, a kutatói, oktatói, hallgatói szempontok és a vállalati gyakorlati tapasztalatok megosztására. Elő- ször Földesi János (HENKEL) mesélt karrie- rútjának tapasztalatairól „Ellátási lánc karrier multi környezetben” címmel. Több nem- zethez tartozó multinacionális vállalatnál volt már szerencséje az előadónak dolgoz- ni – holland-amerikai, japán, német –, így az eltérő vállalati kultúrák szerepére is kitért. Ezt követően Dömötör Ákos (OPTOFORCE) beszélt arról, hogyan érdemes nemzetközi karriert építeni, és milyen kihívások érik egy spin-off vállalat vezéreként. A vezetővé válás kérdései és kihívásai, mint a karrier út egy ti- pikus állomása álltak Tóth Zoltán (RICHTER) előadásának középpontjában is. Végül Nyíri Sándor (MOL) mesélt a legnagyobb magyar multi vállalatban megnyíló sokféle lehető- ségről, karrier állomásokról és a vezetői ki- hívásokról. Az előadásokat kötetlen beszél- getés követte. dr. Nagy Judit, dr. Vörösmarty Gyöngyi, BCE 49