Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 5

Rövid hírek NÉMETORSZÁG MENTESÍTENÉ AZ ELEKTROMOS TEHER­ AUTÓKAT ápr. Németország mentesítené az elekt- 26 romos teherautókat az úthasználati díj alól. A német közlekedési miniszter az elektromos teherautók mentesítését java- solja az úthasználati díj megfizetése alól a jövő év elejétől. Az elektromos teherautók mentesítése a díjfizetés alól, járművenként és évente, több ezer euró megtakarítást hozna a speditőröknek, és egyúttal ösztö- nözné őket a járműflotta elektromosítására. A hatósági nyilvántartások szerint Német- országban 12 ezer olyan elektromos teherau- tó van forgalomban, amelyek műszaki para- métereik alapján mentesülhetnek az úthasz- nálati díj megfizetése alól. A járművek éves átlagos útdíj-használati költsége 5 ezer euró. A jövő évtől Németországban jelen- tősen kiterjesztik a teherautók útdíj-fizetési kötelezettségét és már nemcsak a 15 ezer kilométernyi autópálya-hálózat igénybe- vételéért, hanem a 40 ezer kilométernyi főútvonal-hálózat használatáért is fizetni kell majd. A díjfizetési kötelezettség tehát pusztán ezzel az intézkedéssel is kiterjed- ne a viszonylag rövid hatótáv miatt főként csak a nagyvárosi körzetekben közlekedő elektromos teherautókra is. NEM HATÉKONY AZ ELLÁTÁSI LÁNC A VÁLLALATOK TÖBBSÉGÉNÉL máj. A vállalkozások fele úgy gondolja, 10 hogy az ellátásilánc-stratégiájuk már elévült és nem igazodik a jövő üzleti igé- nyeihez. Ezeknek a vállalatoknak egyetlen esélye, ha megújítják folyamataikat, hiszen a rosszul működő ellátási lánc egyszerre növeli a költségeket és csökkenti a bevételt. Az ellátásilánc-folyamatok korszerűsítésé- vel növelhető a hatékonyság, ami pénz- ügyileg kifizetődő. Az ellátási lánc fejleszté- sére szánt megfelelő befektetések már 2-4 év alatt is megtérülhetnek, 15-25 százalékos haszonnal. Többek között ezek a legfőbb megállapításai a Roland Berger, Ellátási- lánc-tervezés 4.0 című legújabb tanulmá- nyának, melyben a szakértők több mint 200 vállalatot kérdeztek meg világszerte. A legjobb ellátásilánc-stratégia három lépése A Roland Berger szakértői három lépésből álló megközelítést javasolnak a vállalatok számára az ellátásilánc-tervezési teljesítmé- nyük újragondolásához. Az első lépésben pontosan elemezniük kell a vállalat jelenlegi helyzetét és azonosí- tani kell a hiányosságokat. A második lépésben a jövőképet kell fel- állítaniuk, amely tartalmazza a megcélzott folyamatokat, az arra alkalmas szervezeti felépítést és rendszereket. Ezen a téren az egyik legfontosabb követelmény a digitali- záció, amelyet még kevesen tudnak kihasz- nálni, ugyanis a megkérdezett vállalatok 56%-a számolt be arról, hogy a jelenlegi ellátásilánc-tervezéshez használt IT rend- szerük nem képes megfelelően támogatni a termelési, logisztikai és eladási folyama- tokat. A harmadik lépés az új elképzelés fejlesztése, melynek bevezetése folyama- tosan történik. Az új rendszer beilleszté- se akár éveket is igénybe vehet a vállalati rendszer érettségétől függően. „De ezek az erőfeszítések és befektetések idővel kifize- tődnek”– magyarázta Schannen Frigyes. „Általánosságban kettő és négy éves meg- térülési időszakkal lehet tervezni, amelynek a belső megtérülési rátája 15 és 25% között mozog.” ÓRIÁSI KÖLTSÉGEK ÉS HATALMAS KOCKÁZATOK máj. A modern okos autók kapcsolódnak 17 az internetre, térképeket és más hasznos információkat töltenek le, kom- munikálnak a helyi szolgáltatóval, amely el- végzi a távoli diagnosztikát, és ha szükséges a karban­tartást. A tulajdonos elindíthatja a motort akár a nappaliból is, és beállíthatja a hőmérsékle- tet, hogy induláskor épp megfelelő legyen. Csupán egy kis apró gond van: ezek a ki- egészítő funkciók nem olcsók. A legismer- tebb gyártók legdrágább modelljei általá- ban tartalmazzák ezeket a funkciókat, de a „költségkímélőbb” verzióknál ezek komoly plusz kiadásokat jelenthetnek. Alapvetően ezek a funkciók is benne vannak az autó- ban, de nem elérhetőek, hanem egy spe- ciális digitális aláírással védettek, amelyet fizetés után a gyártónak van jogosultsága feloldani. A Kaspersky Lab szakértői számtalan fórumot és webshopot vizsgáltak át, hogy kiderítsék, milyen eszközöket és programo- kat kínálnak a kiberbűnözők. Olyan modu- lokat találtak, amelyek képesek visszaállíta- ni az eredeti adatokat, például kilométer- számlálót; vagy a karbantartással kapcso- latos beállításokat változtatták meg; vagy képesek voltak diagnózist készíteni; vagy kalóz navigációs programokat telepítettek; vagy egyéb a gyártó által nem engedélye- zett, ún. kifizetetlen tartozékokhoz adtak hozzáférést és jogosultságot. Persze jóval olcsóbban kínálták ezeket a megoldásokat, mint a gyártók. A kiberbűnözők, akik ezeket a „hasznos” programokat fejlesztik az okos autók és tulajdonosaik számára a funkciók feloldá- sához, szinte korlátlan ellenőrzést kapnak a jármű felett, attól függően, hogy milyen kódot írtak a firmware-be. Követhetik az autó mozgását, lehallgathatják az autóban zajló beszélgetéseket, vagy akár elérhetik a rendszerhez csatlakoztatott okostelefono- kat. Ennél még súlyosabb gond, hogy akár kikapcsolhatják a riasztót és ki is nyithatják az ajtókat. 03