Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 48

46 Szakértőink tollából MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓK KÉSZÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA A FELSŐFOKÚ LOGISZTIKAI OKTATÁSBAN „Még hogy én mobiltelefonos applikációt készítsek programozói ismeretek nélkül? Na, hát erre azért nagyon kíváncsi leszek!” (Egy főiskolai hallgató spontán reakciója.) Azóta ezzel a képpel indítom a fog­lal­ko­ zást, igaz kicsit lerö- vidítettem a spon- tán reakciót. Bevezetés A logisztikai felsőok- tatás új kihívás előtt áll. A logisztikai vál- lalatok új követelményeket állítanak a leen- dő logisztikai munkatársaik elé. Nem elég a jó érdemjegy a vizsgán, a kreatív szemlélet és a csoportban való munkavégzés, a team munka meghatározóvá vált a mai munka- környezetben. A megváltozott igényekre a felsőoktatásban dolgozó logisztikai tárgya- kat oktató tanároknak mielőbb reagálniuk kell és új szemléletmóddal szükséges for- málniuk a jövő logisztikai generációját. Ho- gyan változott meg a logisztikai felsőoktatá- si szemlélet? Miért mondják már évek óta, hogy elavult, változtatni szükséges rajta és igazítani az új kor új követelményeihez? A szakcikk ezekre a kérdésekre is keresi a leg- jobb válaszokat. Dr. Réger Béla A logisztikai felsőoktatás problémái A fenti bevezetést követően könnyű azonos nézetet vallani Sugata Mitrával, egy Indiából származó brit oktatóval, aki egy izgalmas TED előadásban fejtette ki a napjainkra jel- lemző, főbb oktatási gondokat. A prezen- tációt röviden összefoglalva és azt szerzői véleményemmel kiegészítve az alábbiakban lehet összegezni Mitra megállapításait. A je- lenleg elterjedt oktatási módszerek több mint kétszáz évvel ezelőtti politikai világu- ralmi birodalmak kiszolgálására jöttek létre. Ezekben meghatározó volt a „Brit Biroda- lom” is. A közigazgatás és a nagy vállalatok hatékonyan igazgatni szerették volna a po- litikai és gazdasági világot számítógépek és telefonok nélkül úgy, hogy az intézkedése- ket, gazdasági adatokat kézzel írták papír- darabokra és az adattovábbítást hajókkal végezték el. Elmondhatjuk, hogy a viktoriá- nus korban ez nagyon sikeresen működött. Fantasztikus formában megalkottak egy glo- bális „számítógépet”, melynek alkatrészei az emberek voltak és a rendszer gyökerei még ma is megtalálhatóak a közösségeinkben. Úgy hívják, hogy Bürokratikus Adminisztrá- ciós Gépezet. A gép működtetéséhez renge- teg emberre van szükség. Így hát egy másik gépet is készítettek, ami az embereket gyár- totta: az iskolát. Az iskola termelte az em- bereket, akik a Bürokratikus Adminisztrációs Gépezet alkatrészeivé váltak (1. ábra). Az embereknek egyformának kellett len- niük és három dolgot kellett tudniuk: Szép kézírásuknak kellett lenniük, mert n n az adatok kézzel íródtak. Jól kellett tudni olvasniuk. n n Fejben kellett tudniuk szorozni, osztani, n n összeadni és kivonni. M É G H OG Y É N M OB I L R A CSI N Á L J A K P R OG R A M OT ?? A foglalkozás nyitóképe Annyira egyformáknak kellett ­ lenniük, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott Új-Zé­ lan­don élő embert, ha Kanadába helyeztek át, akkor ott őneki azonnal működőképes- nek kellett lennie. A viktoriánusok fantasz- tikus mérnökök voltak. Annyira robosztus rendszert terveztek, hogy még a mai napon is itt van velünk és folyamatosan termeli az 1. ábra. Az oktatás helyzete  Forrás: www.index.hu, 2016 egyforma embereket, annak a gépnek a szá- mára, amely már nem is létezik. Ezekben a rendszerekben követelmény a képletek és az elméleti fogalmak szó szerinti bemagolása volt. A mai felsőoktatásban dolgozó oktatói