Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 44

42 Szakértőink tollából A PROBLÉMAKEZELÉSTŐL A MEGELŐZÉSIG, AVAGY TERVEZZÜNK A DIREKT BESZERZÉS ÜVEGGÖMBJE? „Nem jönnek a számok.” Ezzel a mondattal mostanában, mondjuk jó 1-1,5 év óta gyakran találkozunk, és várhatóan még találkozni is fogunk. Hogy miért? Az elmúlt időszakban a világgazdasági konjunktúra hatására a játéktér átalakult kínálati piacból keresleti piaccá. Kezdődött az egész az elektronikai termékekkel, majd átterjedt az ingóság típusú tárgyakra és eszközökre, majd most már az ingatlanok piacán is jellemző, és ez érthetően és automatikusan az ezekhez szükséges (alap)anyagok és alkatrészek piacára is kiterjedt, ami látható és érezhető pozícióvesztést okozott beszerzési területen. Bevezető A BVK 18 konfe- rencia előkészítése- kor a címválasztást, miszerint a „A be- szállítók aranykora” több kritika is érte. A leginkább meg- Rákosi Károly kapott reflexiók úgy szóltak, hogy „Hogy lehet ilyet mondani?”, illetve „még inkább felbátorítjuk a beszállítókat”. Valahol azt kell mondanom, hogy nem szokatlan a je- lenség, de azért a kérdést érdemes feltenni: Ezek a mondatok vagy gondolatok nem a struccpolitika megnyilvánulásai? Kérdezem ezt annak tükrében, hogy a konferencián az előadók többsége és a hozzászólók kér- déseinek szemmel is jól látható hányada az áremelkedések és anyaghiányok témáját fir- tatta. Ezek után és alapján alapgondolatként vetem fel azt a prefixumot, hogy az alábbi- akban részletezett stratégiának, tervezésnek és előrejelzésnek semmi értelme és hozzá- adott értéke nincs, ha egyrészt nem vállaljuk a helyzettel való őszinte szembenézést, más- részt nem látjuk be, hogy a változó piaci kö- rülmények hatására a beszerzési politikának és stratégiának, a vendor menedzsmentnek is ezzel együtt kell változni! A világpiac hullámzása A konferencián az első előadás, Madár Ist- ván (portfolio.hu) elemzése, jó felütés volt a téma elé. Láthattuk a köznépi nyelven „Hét bő esztendő – hét szűk esztendő” cikli- kusság jelenlétét, várható ismétlődését, piaci korrekciókat. Vegyük hozzá a tavalyi konfe- rencián Szabó Ákos (Electool) bemutatott és megismertetett VIX index fluktuálását, vagy nézzünk rá a NASDAQ, a Dow Index hosszú távú historikus görbéire. Szinte kivé- tel nélkül azt mutatja, hogy a makrogazda- ságban az adott szereplők bizony hullámhe- gyek és hullámvölgyek közt élik az életüket csak rövid távon lehet folyamatos konjunk- túráról vagy folyamatos recesszióról beszél- ni. Ha perspektívában nézzük az adatokat, tényként lehet kezelni, hogy a gazdaság cik- likus, felívelő és hanyatló periódusok köve- tik egymást. Az összesített trendvonalak bár jobbára emelkedő tendenciát mutatnak, de összességében ezt hol felülről, hogy alulról korrigálják az aktuális piaci adatok. Ha csak az elmúlt 40-50 évet nézzük, a köznyelv és az általános irodalom rendsze- resen 5 nagyobb válságot említ leggyakrab- ban, ezek a következők: 1973 – Olajválság 1987 – Fekete hétfő 1992 – Fekete szerda 2000-2001 – Dotcom lufi és 9/11 2008 – Lehman válság Ehhez két kiegészítést tegyünk hozzá. Az egyik, hogy ezek csak az ismertebbek, de közben 10-12 kisebb, lokális vagy szek- torspecifikus válság vagy visszaesés követ- kezett be. A hatások természetesen ennek megfelelően észlelhetőek és láthatóak. A másik, hogy a válság dátuma leginkább nem a mélypontot, hanem a lefelé forduló trend, az ún. „beszakadás” kezdőpontját jelöli. De hogy ne csak globális vagy közismer- tebb példákat említsünk, vegyük ide azt a szimptómát is, amit az elektronikai termé- kek (például félvezetők) beszerzői és felhasz- nálói is ismernek. Az elektronikai piac az el- múlt jó 20–30 évben robbanásszerű fejlő- désen ment keresztül, az igény a vonatkozó alkatrészekre dinamikusan növekszik. Tény, hogy a válságok negatív hatásai ide is begyű- rűztek, de mivel a trend jóval dinamikusab- ban emelkedő, itt a visszaesések sem voltak olyan nagyok, mint a globális összmutatók- ban, és a hullámvölgyek mélypontjai kvázi magasabban voltak, mint az azt megelőző 4. és 5. évben a pozitív csúcsok. Vagy vegyük azt a péld Ёȁ́٥酕)镰ٕ́́а