Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 37

MLBKT hírek 2018–2020 Csonka Endre Déri András Pár éve néhány tapasztalt kollégával együtt át- engedtük a terepet a fiataloknak, több-kevesebb sikerrel! Szükség van a munkánkra/tapasztalatunkra? Hát újra itt vagyunk, hogy segítsünk a fiatalok- nak, megőrizni és fejleszteni ezt a 25 éve sikeres szakmai közösséget! Az elkövetkező időszakban a szakmai/civil szer- vezetek élete nehezebb lesz. Ezért az MLBKT-nak olyan tevékenységeket kell megtartani, illetve fejleszteni, amelyekben közvetetten és közvetle- nül megnyilvánul a szakmaiasság, a kollegialitás, a tudásátadás, a szabad gondolkodás a szakmá- ról és környezetéről, a vélemények ütköztetése, az etikus magatartás és az együvé tartozás. Dr. Gelei Andrea Gábor Zsolt A logisztikai szakma az MLBKT megalakulása óta óriásit fejlődött. Ebben megítélésem szerint fontos szerepe volt a Társaságnak, és annak, hogy már a kezdetektől épített az elméleti isme- retekre és szoros kapcsolatot alakított ki a hazai felsőoktatási és kutatási központokkal. Úgy gon- dolom, az új kihívások is igénylik a gyakorlat és az elmélet közötti interak­ciót, e két terület közötti bizalom erősítésén szeretnék fáradozni az új el- nökségi ciklusom során is. A soron következő két év már többedik ciklu- som az Elnökségben. Azt látom, hogy a célja- ink egyre világosabbak, a folyamataink egyre szervezettebbek, tagjaink egyre aktívabbak, az egymással való párbeszéd erősödik, a nyitottság az egymástól való tanulásra nő. Szeretnénk az elnökségi kollégáimmal a következő két évben ezeken még tovább lendíteni színesebb szol- gáltatásokkal, a digitalizáció adta lehetőségek jobb kihasználásával emelni az MLBKT-hoz való tartozás értékét. Tüske Zsuzsanna Turi Gábor Ha nem akarod, hogy a szomszéd pályán evezők lefröcsköljenek vagy az általuk keltett hullámok lelassítsanak, akkor haladj mindig a többiek előtt legalább egy hajóhosszal! Mindannyian hasonló nehézségekkel küzdünk a mindennapi munkánk során. A munkaerőhiány, a kiszámíthatatlan, folyton változó szabályozási környezet, a felgyorsult folyamatok, a soha vé- get nem érő fejlesztések és a partnerek növekvő elvárásai mindenkit érintő kihívások. Az MLBKT feladata, hogy ezeknek a mindennapi problé- máknak a megoldásában támogassa a tagokat, érdekképviseleti, információ szolgáltatási, ok- tatási tevékenységével, valamint a kapcsolatte- remtés megkönnyítésével. Ezt a munkát szeret- ném én is aktívan segíteni a jövőben. Urbán Attila A világ egyre gyorsuló ütemben változik. Ennél- fogva az alkalmazkodóképesség fél egészség! 35