Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 33

Gyógyszerlogisztika osztással (szétkönyvelés) lehetséges. Mindkét eljárás fő hiányossága – a nagy HR kapacitás szükségleten túl – az, hogy az esetleges felosz- tási hibák nem korrigálhatók. A bérek szervezeti egységek közötti felosztására olyan szoftvert használunk kórházunkban, ami a közalkalmazotti béreket és a vállal- kozói díjakat havi szinten együtt dolgozza fel, a költségeket a jogcí- mek szerint kezelve alap- és változó bérre bontja, a MÁK állomány- ból származó változó béreket a helyükön (előző hónaphoz kapcsol- va) kezeli, a munkatársakat orvos, egészségügyi dolgozó, egészség- ügyben dolgozó és egyéb dolgozó kategóriai típusokba sorolja. Minden munkatárs alap és változó bérét havonta meghatározott százalékos arányban a tényleges szervezeti egység között osztjuk fel. Például egy sebész orvos alap bére a sebészet osztály és a sebészet szakrendelő között 80-20% arányban, a változó bére 50-50% arány- ban a sebészet osztály és az érsebészet osztály között osztandó szét. A szoftver feldolgozás után a közalkalmazotti bér adatokat és a vállalkozói bér jellegű költségeket külön-külön, szervezeti egységen- ként a dolgozói típus szerinti bontásban exportálja és adja fel a kont- rolling számára. Egy havi adat feldolgozásának HR kapacitás szükség- lete 4 munkaóra. Eset szintű gyógyszer és szakmai anyag felhasználás adminisztrálása A gyógyszer és a szakmai anyag ápolási eset szintű adminisztrálásá- ban a bevezetőben említett eljárások nem alkalmazhatók. Az adat- gyűjtési eljárásrenddel kapcsolatosan az alábbi elvárásoknak kell tel- jesülniük: költséghatékonyság, nagy pontosság, egyszerűség, hos�- szú távú fenntarthatóság, alacsony HR kapacitás. Ezen elvárásokat csak és kizárólag vonalkód rendszer alkalmazásával lehet teljesíteni. A választott algoritmus a GS1 szabvány szerinti vonalkód rendszer. Jelenleg még nem mindenhol GS1 szabvány szerinti megoldást alkal- mazunk, de célként került meghatározásra, hogy egységes megoldás- ként azt folyamatosan minden területre lehetőség szerint bevezetjük. 1. Törzsállományok kialakítása, karbantartása Minden gyógyszer és szakmai anyag GS1 szabványú egyedi vonal- kódot kap. Ezek a vonalkódok az adatrögzítő szoftverben, a patikai szoftverben és a raktári rendszerben is rögzítésre kerülnek. Ez az egye- di azonosító a kulcs a gyógyszertári szoftver, raktári szoftver, és az adatrögzítésre használt célszoftver között. A kórházi címkézés azért szükséges, mivel jelenleg még nem minden szállító alkalmaz termé- kein GS1 alapú vonalkódot. Ez azonban az európai uniós új rendele- tek okán hamarosan változni fog, és egységes gyártói megoldásként rendelkezésre fognak állni az azonosítók és az őket feltüntető vonal- kódok. Fontos kihangsúlyozni, hogy a gyógyszertári szoftver és a raktári szoftver nincs folyamatos adatkapcsolatban az adatrögzítő szoftverrel. A rendszerek között szükséges kapcsolat a havi egyszeri alkalommal (természetesen igény esetén ez lehet több is) történő ár karbantartás, ami a raktári és a gyógyszertári szoftver ált al generált export állomány- nak az adatrögzítő szoftverbe történő beolvasásával valósul meg. A rendszer indulása előtt a teljes szakmai anyag raktári készleteket és az osztályos szakmai anyag készleteket el kell látni a cikkek egyedi vo- nalkód azonosítójával (ez az eljárásrend egyben egy soron kívüli osztá- lyos leltárt is jelent). A napi működés során a raktárba érkező anyagok dr. Vácity József Gyermekgyógyász és fül-orr-gégész szakorvos. 30 éve foglalko- zik orvos-informatikával. 2011–2016 között Nagyatádi Kórház, 2016-tól a Markhot Ferenc Kórház főigazgatója. bevételezésének része az egyedi vonalkód címkék felragasztása. A vonalkódok leolvasására és az adatok rögzítésére az ezer ágyas kórház számára 4 főállású adatrögzítő munkatárs került felvételre. A betegekkel kapcsolatos gyógyszer és szakmai anyag felhasználá- si adatokat nem a HIS-be, hanem a HIS-hez interface-n kapcsolódó célszoftverbe rögzítik. Szakdolgozók a szoftverben nem rögzítenek adatot! Átlagosan 85%-os ágykihasználtság mellett a teljes gyógyszer, szakmai agyag adminisztráció betegenként mindösszesen 2,4 perc HR kapacitás időszükségletet jelent. A 21. században talán meglepő, de az eljárásrend ötvözi a papír alapú dokumentumokat és az in- formatikai megoldásokat. A keletkező papír alapú dokumentumok egyben biztonsági kontrollként is funkcionálnak. Az eset szintű adatok adminisztrációja a kórház minden fekvőbe- teg osztályára, és a műtőkre is kiterjed. Ugyanazon eljárásrend alkal- mas a gyógyszerek, a szakmai anyagok, a transzfúziós adatok, műtéti idő, és bármilyen mérni kívánt adat (pl.: élelmezési adatok, fizioterá- piás, rehabilitációs ellátási program szerinti adatok) eset szintű ad- minisztrálására. A beteg felvételekor felvételi etikettet nyomtatunk (1. ábra) és nyomtatásra kerül egy felvételi gyógyszerelési lap. Mindkét doku- 1. ábra. Felvételi etikett mentumon az eset törzsadatain túl az esetazonosító vonalkód is rögzítésre kerül (mivel az intézeti szinten bevezetett ágy melletti di- agnosztikához – vérgáz, vércukor – a medikai rendszer POCT azo- nosítója szükséges, ezt a nem GS1 alapú azonosító vonalkódot is rányomtatjuk a felvételi etikettre). A felvételi etikettet ragasztjuk az esettel kapcsolatos dokumentumokra (pl.: kórlap, lázlap, ápolási lap, stb), és ezt az etikettet ragasztjuk az osztályos kezelőben lévő gyűjtő dobozokra is, amelyekbe majd a szakmai anyagok csomagolóanya- gait gyűjtjük. 31