Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 29

Elemzések, kutatások GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA KFT. TELJESÍTMÉNYMÉRÉS ÉS MOTIVÁCIÓ A FUVAROZÁSBAN Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a nyugati minimálbér rendelkezések alapján milyen javadalmazási rendszert célszerű kialakítani egy fuvarozó társaságnak ahhoz, hogy a gépjárművezetői motiváltak legyenek. Mindezt egy olyan speciális szolgáltatáshoz tartozó munkaerőpiacon, ahol egyszerre van jelen a munkaerőhiány, a jelentős mértékű jövedelemelvárás, a differenciált, tényleges munkát elismerő igény, valamint az eltérő tagállami bérszint követelmények. Bevezető A Gartner konszern Európa egyik legna- gyobb fuvarozással, szállítmányozás- sal, raktározással és egyéb logisztikai te- vékenységgel foglal- Grófné Molnár kozó cégcsoportja. Ágota Az osztrák családi tulajdonban lévő holdingnak az Unió számos országában található leányvállalata. A magyarországi, 1991-es alapítású Gartner Intertrans Hun- gária Kft. 1700 fő munkavállalónak teremt munkahelyet, ebből közel 1300 fő a gépjár- művezetői alkalmazott. Magyarországon a járművek száma, a foglalkoztatottak létszá- ma és a pénzügyi adatok alapján a közúti fuvarozás területén a második legnagyobb szolgáltató. A külső szabályozói környezetben a vál- tozást a kiküldetés fogalmának kiterjesztése jelentette a nemzetközi közúti fuvarozásra. 2015 óta folyamatosan szaporodik azon eu- rópai uniós tagállamok száma - mint pl. Né- metország, Franciaország, Ausztria, Olasz- ország, Hollandia, Anglia, Belgium -, ahol ezt a témakört szabályozó rendelkezéseket hoztak. Ezek konkrétan előírják az egyes országo- kon belül és az oda vagy az onnét célirányo- san végzett fuvarfeladatokra, azaz loco for- galmat illetőn a következőket: gépjárművezetőknek fizetendő minimá- n n lis órabér mértékét a munkaidő óráira vonatkozóan; gépjárművezetőknél tartott kimutatást a n n különböző országokban végzett munká- ról munkaidő-nyilvántartás formájában, munkaszerződést az adott ország nyel- vén, A1 igazolást (a társadalombiztosítás meglétéről, befizetéséről szól); bejelentési kötelezettség igazolását a n n gépj árművezetőknek az adott országok- ba lépés előtt. Helyzetelemzés elméleti háttere Dolgozatomban (melyet a BCE-MLBKT kö- zös Logisztika és ellátási lánc menedzsment szakirányú továbbképzésén készítettem) a téma összetettsége miatt az integrált rend- szerként elemző teljesítményprizmát hív- tam segítségül, míg az iparági elemzéshez a Porteri öt erőt emeltem ki. Mindezeket követően szituációs helyzetelemzésképpen bemutattam a nemzetközi fuvarozásra vo- natkozó konkrét aktuális követelményeket az érintett uniós tagállamokban, hogy lás- suk, milyen tényleges elvárásokat kell az el- méleti vezérfonalra felfűznünk. Új megköze- lítésként mélyebben vizsgáltam az érintettek szerepét. Az erőfeszítéseik által elért vállala- ti teljesítményt komplex módon értékelni csak velük közösen, és a rájuk, illetve az álta- luk egymásra gyakorolt hatás figyelembevé- telével lehetséges. A teljesítményprizmát használtam fel részletes módszerként arra, hogy általa fel- mérjem a kulcskérdésemre vonatkozóan, hol található az a tartalék, vagy akár trade- off lehetőség, amelyet kimerítve a teljesít- ménymérési adatokon alapuló és motiváló elemeket tartalmazó javadalmazási rendszer fenntartható, esetleg további, a viselkedést pozitívan befolyásoló motiváló elemre vált- ható. Társaságunk mindig is az ösztönző ja- vadalmazás híve volt. Az alkalmazottaink visszajelzéseiből gyűjtött tapasztalatok ve- zették a céget abba az irányba, hogy nem lehet eltérő munkát ugyanazzal a jövede- lemmel díjazni. Hitvallásunk szerint úgy kell a rendszert átalakítani, hogy közben nem vehetünk el a dolgozóktól ellentéte- lezés nélkül, különösen pedig ösztönző ele- met nem. Rendelkezésre álló adatok A gépjárművezetők jövedelme a hazai gyakorlat és a magyar jogszabályi előírá- sok szerint a következő elemekből tevődik össze: bér és bérjellegű pótlékok; n n napidíj, mint költségtérítés; n n üzemanyag megtakarítás. n n Teljesítménymérésünk során pontos ki- mutatásokat végzünk a rendelkezésünkre álló technikai lehetőségekkel – menetle- véladatok, különböző speciális szoftverek - arra vonatkozóan, hogy mennyit teljesítenek az egyes gépjárművezetők vezetési idő, illet- 27