Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 27

Elemzések, kutatások mivel a bevétel mellett ez a másik pénzügyi szempontból fontos tényező. Munkám során a cég késztermékeit be- osztottam minden jellemző esetén a meg- határozott csoportokba. Az 1. táblázatban látszik az elemzés készítésekor meglévő 299 féle késztermék megoszlása a négy értékelési tényező esetén. Ábrázolhatóság kedvéért a 36 kategóriát 4 darab kilences csoportba osztottam, ahol minden csoporton belül a termék helyette- síthetőségét és jövedelmezőségét állandó- nak vettem (2., 3., 4., 5. ábra). Azt tapasztaltam, hogy bár a legtöbb cikket minden kategórián belül az alacsony rendelési frekvenciával (O) rendelkező, kis forgalmat biztosító (C) tételek adják, azért elmondható, hogy szinte az összes kategó- riában szerepelnek cikkek. A következő lépés a csoportokhoz stra- tégiák rendelése. Azt tapasztaltam, hogy itt sincs mindent megmondó képlet, eljá- rás, hogy mi alapján történjen, hanem itt is fontos a vállalat egyedi tulajdonságainak figyelembe vétele. Ami az én esetemben fontos volt, hogy a termékek jelentős ré- szét a rendeléstől számított 2-12 napon belül képesek legyünk szállítani úgy, hogy az alapanyagok beszerzési ideje általában 1-12 hét között változik, esetenként pedig akár 6-12 hónap is lehet. Ezeket figyelembe véve például a rendelésre beszerzés straté- giája olyan termékek esetén alkalmazha- tó, ahol a termék helyettesíthető, esetek többségében alacsony jövedelmezőséget biztosít, s kis forgalmú. Minél stabilabb és jól jövedelmezőbb egy termék, az ellátási lánc annál nagyobb arányban lesz előrejel- zés alapú. A fönt leírt határidők miatt több cikk esetén választottam a rendelésre cso- magolás stratégiáját. Ennél az ellátási mód- nál a készlettartás költsége a legmagasabb, azonban ezen cikkek esetén az üzletvesztés költsége már ennél is magasabb. A nagy jövedelmezőségű, ritkán rendelt, kis forgal- 2. ábra. QT cikkek eloszlása 3. ábra. PT cikkek eloszlása Helyettesíthető és alacsony jövedelmezőségű cikkek (QT) Helyettesíthető és magas jövedelmezőségű cikkek (PT) 1. táblázat. Cikkek csoportosító tényezők közötti eloszlása Rendelési frekvencia csoportjai ABC analízis csoportjai Betűkód Alsó korlát Felső korlát Elemszám Betűkód Szortiment mennyiség aránya (%) Bevétel aránya (%) Elemszám M 40 53 N 20 39 12 db A 20 79 58 db 37 db B 30 19 O 0 19 91 db 250 db C 50 2 150 db Jövedelmezőség csoportjai Betűkód Alsó korlát Felső korlát Helyettesíthetőség csoportjai Elemszám Betűkód Elemszám P Magas jövedelmezőség 114 db Helyettesít- hető (T) 73 db Q Alacsony jövedelmezőség 185 db Nem helyet- tesíthető (F) 226 db pontjából fontos tényezőket, ellenben a le- hető legkevesebb paramétert kell tartalmaz- nia, hogy még kezelhető legyen a rendszer. Mindezek ellenére ez a lépés a legegyedibb, itt szükséges a legtöbb egyéni döntés meg- hozatala, mivel a vállalatok többsége külön- böző versenyelőnnyel, stratégiával és képes- ségekkel rendelkezik. Szakdolgozatom során négy tényezőt vá- lasztottam a csoportok meghatározására, és 36 termék kategóriát különítettem el. Első csoportosítási tényezőnek a klasszi- kus, forgalom alapú ABC analízist választot- tam. Itt nem a termék önköltségi árát, ha- nem a listaárat vettem alapul, a Pareto elvet betartva osztottam a cikkeket három kate- góriába. A második csoportosítási tényező- nek a rendelési frekvenciát határoztam meg, ami megmutatja, hogy 52 hét alatt hány héten volt tényleges kiszállítás a termékből. Ez jellemzi, hogy az adott termék kereslete mennyire egyenletes, vagy mutat sporadi- kus tulajdonságokat. Itt jegyezném meg, hogy bármilyen elem- zés előtt fontos eldönteni, hogy a rendelke- zésre álló historikus adatokat, milyen idő- távra aggregáljuk. Én a heti adatokra törté- nő aggregációt választottam, mert elég kicsi ez az intervallum ahhoz, hogy értelmezhető darabszámú adatom álljon elő bármilyen statisztika elkészítéséhez, s a belső folyama- tok során is hetekben gondolkozunk. Következő tényező, hogy az adott termék a termékpalettát vizsgálva mennyire egyedi, van-e olyan párja, amivel hiány esetén a vevő szempontjából tudunk csere terméket biz- tosítani. Utolsó paraméternek pedig a ter- mékek jövedelmezőségét határoztam meg, 20 db 10 db 10 db O N 0 db A B M 5 db O N 0 db A C B M C 4. ábra. QF cikkek eloszlása 5. ábra. PF cikkek eloszlása Nem helyettesíthető és alacsony jövedelmezőségű cikkek (QF) Nem helyettesíthető és magas jövedelmezőségű cikkek (PF) 50 db 100 db 50 db O N 0 db A B M C 25 db O N 0 db A B M C 25