Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 26

24 Elemzések, kutatások Fisher (1997) dolgozta ki, aki a termékek jellege alapján két csoportba sorolta az érté- kesített cikket és annak ellátási láncát: elsőd- legesen funkcionális vagy innovatív termé- kek, ill. a hatékony és rugalmas ellátási lánc. A funkcionális termékek kereslete stabil, jól előrejelezhető, így az ilyen termékek esetén cél, hogy a termék ütemezetten áramol- jon keresztül az értékteremtő folyamaton, mindenhol az előre betervezett időben és legegyszerűbben az előre nem ismert keres- lethez történő rossz alkalmazkodás költsé- geként tudjuk értelmezni. A valós gyakorlat során előfordulhat, hogy a lánc vevőhöz közeli szakasza a kiszá- míthatatlanság miatt rugalmas ellátási lánc- cal tud gazdaságosan működni, míg az alap- anyag beszállítói oldal esetén fontos a mé- retgazdaságosság és az előre tervezhetőség a hosszú átfutási idők esetén. Ilyen esetekben …ha arra látunk példát egy-egy termék esetén, hogy nem a csoportja szerint „működik”, ne féljünk meghozni az egyedi döntést, például más ellátási stratégiát alkalmazni rá… mennyiségekben, ezzel kihasználva a költ- ségek szempontjából optimalizált gyártási és logisztikai tételnagyságokat. A gyakran változó, nem előrejelezhető kereslettel ren- delkező innovatív termékekhez nem hasz- nálható ez a hatékony ellátási lánc. Ezért Fisher modelljében ezekhez a termékek- hez a rugalmas ellátási láncot rendeli, ahol az anyagi folyamatokat közvetlenül a vevői igény irányítja. Az alapvető cél nem az anya- gi folyamatokból és a magas készletekből adódó költségek minimalizálása, hanem a legnagyobb arányú vevőkiszolgálás elérése, s a készlethiányból adódó ún. piacközvetí- tési költségek minimalizálása. Ezt a költséget jönnek létre azok a vegyes láncok, melyben a lánc egyes szakaszai különböző típusúak. A két szakaszt elválasztó pontot a szakiro- dalom szétkapcsolási pontnak (decoupling point) nevezi (Gelei, 2003). Jellemzően a szétkapcsolási ponton készletet halmozunk fel a két működési mód szinkronizálására. A szétkapcsolási pont elhelyezkedése alapján Yang és Burns (2003) hét féle stratégiát írt le, amit a 1. ábra szemléltet. E stratégiák két végpontja a teljes mérték- ben előrejelzés alapú és a rendelésre történő beszerzés (Buy to Order) modell, melyek a hatékony és a rugalmas ellátási lánc tiszta tí- pusainak feleltethetők meg. Azonban ezek mellett megtalálhatók a vegyes stratégiák is, mint például a rendelésre gyártás (Make to Order), ahol az alapanyagok beszerzése még előrejelzés alapú, de a félkész cikkek gyártá- sa, a termék összeszerelése, már válasz alapú működés szerint történik. Manapság a vállalatok többségének szé- les a termékpalettája, ahol nagyon különbö- ző méretű, eladási árú, előállítás és vevői igé- nyek szempontjából jelentősen eltérő cikkek is helyet kaphatnak. Ezért az esetek több- ségében egy vállalat nem csak egy ellátási stratégiát kell, hogy kövessen, hanem akár a fenti lista közül többet is. Szakdolgozatom során a Lightware termékeit a felmért vevői elvárások tükrében csoportokba soroltam, s a csoportokhoz eltérő ellátási stratégiákat társítottam. Termékcsoportok A jól működő rendszer alapfeltétele, hogy a cikkeket megfelelő csoportba soroljuk, minden csoporton belül többé-kevésbé ho- mogén termékek kerüljenek, s a csoportok közötti különbségek is relevánsak legyenek az értékteremtés szempontjából. Első lépés- ként az ehhez szükséges csoportosítási tu- lajdonságokat kell definiálnunk. Ha nem is ez a lépés a legfontosabb és legnehezebb, de minden tekintetben kiemelkedő jelen- tőségű. A tulajdonságoknak a lehető legteljeseb- ben le kell fednie a vevőkiszolgálás szem- Teljes előrejelzés alapú Rendelésre szállítás Rendelésre csomagolás Rendelésre összeszerelés Rendelésre gyártás Rendelésre beszerzés Rendelésre fejlesztés Tervezés Tervezés Tervezés Tervezés Tervezés Tervezés Tervezés Beszerzés Beszerzés Beszerzés Beszerzés Beszerzés Beszerzés Beszerzés Gyártás Gyártás Gyártás Gyártás Gyártás Gyártás Gyártás Összeszerelés Összeszerelés Összeszerelés Összeszerelés Összeszerelés Összeszerelés Összeszerelés Csomagolás Csomagolás Csomagolás Csomagolás Csomagolás Csomagolás Csomagolás Disztribúció Disztribúció Disztribúció Disztribúció Disztribúció Diszt Xp\ޝXp‘[1d\Z[\˜[\0qlZ0\”ް]\0\B۝[\ވ[\0qlZ0\ŒK0XK[0]0\H0[]0YpZް][\ޝ0\H۝[[Y^Y0\H[\[ X[8$\ Έ