Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 25

Elemzések, kutatások LIGHTWARE KFT. MILYEN ELLÁTÁSI STRATÉGIÁKAT ALKALMAZZUNK A VEVŐI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE? Cikkemben arra keresem a választ, hogy egy vállalaton belül hatékony-e a különböző tulajdonságú termékeket ugyanolyan ellátási stratégiák mentén kezelni, s célom illusztrálni, hogy az ellátásilánc-menedzsmentje nem csak a nagyvállalatok kiváltsága, a kkv-k is tudják alkalmazni ellátás hálójuk hatékonyabbá tételére és termék-előállítási / vevő-kiszolgálási folyamatuk fejlesztésére. Bevezető Ez a cikk a Budapes- ti Corvinus Egye- tem, és az MLBKT közös Logisztika és ellátási lánc me- nedzsment szakirá- nyú továbbképzé- Gályász Péter sén készített szak­ dol­go­za­tom­ra épül. A Lightware Kft. 1998-as megalapítása óta töretlenül fejlődik, folyamatosan nyeresé- get termel, s mára elérte a 170 fős létszá- mot, több mint 4 milliárd Ft-os árbevételt, amihez évente 19 ezer termék előállítása szükséges. A cég termékei prémium minő- ségű és magas funkcionalitással rendelkező digitális videojel szétosztó és továbbító esz- közök, melyek mérete a cigarettás doboz- tól a két méteres ruhásszekrényig terjed. A cég értékesítési hálózata a világ különböző országaiban jelen lévő disztribútori hálózat mellett már 9 saját márkanév alatt futó ér- tékesítési irodával rendelkezik. Az évek so- rán kiépítve a Lightware márkát, mára a cég az AV (audio vizuális) piac egyik meghatá- rozó szereplőjévé nőtte ki magát, néhány nagy amerikai multinacionális céggel kon- kurálva. Ez a fejlődési görbe szükségessé tette a vevőkiszolgálás fejlesztését, a gyor- sabb termék előállítást és a készletek opti- malizálását. A cég fejlesztési részlege mel- lett a termékeit saját maga gyártja, néhány kiszervezett munkafolyamattól eltekintve. Vevői igények megismerése A vevői igények és a cég kiemelt teljesítmé- nyelemeinek felmérésével kezdtem munká- mat. Az értékesítési osztállyal összeállított kérdőívben rákérdeztem a vállalatnak a ve- vők által észlelt jelenlegi teljesítményére, és egyben felmértem, hogy a vevőknek milyen elvárásaik vannak a termékek szállítási ha- táridejét illetőleg. A kérdőív célcsoportjául a Light­ware nevet viselő disztribúciós irodákat jelöltük ki (feladatuk volt a saját vevőkör in- formációinak összegyűjtése), mivel cél volt a jelenlegi vevőkör legszélesebb lefedése és a várható válaszadási arány maximalizálása. Az eredmények feldolgozása után – előze- tes várakozásoknak megfelelően – kiderült, hogy a megadott teljesítménytényezők közül a termék ára és a szállítási határidő volt a leg- fontosabb, amikben a Light­ware a visszajelzé- sek alapján alulteljesített. A felmérés utolsó részéből az derült ki, hogy a vevők által elvárt szállítási határidő termék függően 4 és 13 munkanap között alakul. A kiszolgálási idők csökkentésével tehát jelentősen lehetett javí- tani piaci pozícióinkat, új üzletek előtt is meg- nyitva a lehetőségeket. Az e llátási stratégiák kiválasztása során alapvető volt, hogy a mos- tani 10–20 munkanapos szállítási határidőket 4-10 munkanap közé csökkentsük, s készlet- tartási költségek csökkentésével közvetlenül támogassunk egy árcsökkentő politikát. Milyen stratégiát alkalmazzunk? Az ellátási lánc stratégiák meghatározása előtt, számba kellett venni lehetőségeinket. A folyamat során mindig is szem előtt kellett tar- tanunk a legfontosabb feladatot, a vevői érték létrehozását. Ez az értékteremtés a vállalaton belül jön létre, azonban ha kilépünk a válla- laton kívülre, s tágabb értelemben vizsgáljuk egy fogyasztói igény által legyártott termék létrehozási folyamatát, azt tapasztaljuk, hogy általában nem egy vállalat értéklánca, hanem több egymással együtt dolgozó vállalat egy- mást követő értékláncai szükségesek az elő- állításához. Manapság azonban már nem is láncszerűen, hanem sok lánc összekapcsoló- dásával hálózatosan épül fel a rendszer, ahol azt a vállalatot, amelyik a teljes folyamat irá- nyítását végzi, központi vállalatnak nevezzük. A Lightware, mint központi vállalat előtt nagyon sok stratégiai lehetőség áll a termé- kek előállítására. Az ellátási láncokat külön- böző szempontok alapján lehet csoportok- ba sorolni, az egyik legismertebb modellt 23