Logisztikai Híradó Logisztika_2018_3_jun_kicsi - Page 17

Portré célzó árumozgások kezelésére jöttek létre. Ezzel együtt szinte minden területen na- gyon komoly előrelépéseknek lehettünk szemtanúi. Létrejött és a piac meghatározó szereplője lett a BILK; bevezették az útdíjat; ismét van egy olyan szállítmányozó a pia- con, amely méreteiben felveszi a versenyt az európai nagyokkal. Összességében óriá- si fejlődésen ment át a logisztikai szolgál- tatások piaca, mennyiségét és minőségét tekintve is. A legnagyobb változást viszont egyértelműen a csomaglogisztika terén lá- tom. El sem tudtuk képzelni azokat a mére- teket, mennyiségeket, amelyek ma már jel- lemzik ezt a területet. Ráadásul itt a fejlődés továbbra is nagyon intenzív lesz, természe- tesen összefüggésben az internetes keres- kedelem brutális növekedési ütemével. n n Vannak nagy kihagyott lehető- n n Legutóbb 2004-ben adott inter- jút a Logisztikai Híradónak. Akkor, a küszöbön álló uniós csatlakozásra utalva azt mondta, hogy a logiszti- kai szakma ne sprintre, hanem ma- ratonra készüljön. Hol tart most a verseny, és hogyan állunk benne pillanatnyilag? A verseny továbbra is intenzíven zajlik. A rajt után volt egy időszak, amikor nagy reményekkel indultunk el – azt reméltük, hogy mi leszünk Európa vámkapuja. Az volt az elképzelés, hogy a rajtunk áthaladó árut megállítjuk, értéknövelt szolgáltatásokat adunk hozzá juk, és ez nagyon jó lesz min- denkinek. Most már látszik, hogy a forgalom nagy része kikerül bennünket. Ettől persze még mind a kínált szolgáltatások men�- nyiségében, mind azok minőségében nagy utat tett meg a logisztikai szakma, de a ka- pacitások elsősorban a magyar gazdaságot ségei a magyar logisztikai szektor- nak, mint mondjuk Záhony újjáé- lesztése vagy a vízi szállítás felfut- tatása? Záhonyban történtek bizonyos beruházá- sok, de sajnos nem ragadtuk meg időben a kínálkozó lehetőséget, és a vasúti forgalom, ahogy említettem, elkerül bennünket. Len- gyelország és Szlovákia is előttünk jár, ezt a ziccert egyértelműen kihagytuk. Hogy itt a pénz vagy az akarat hiányzott-e, az jó kér- dés, szerintem talán mind a kettő. A vízi szállítással és a dunai kikötőkkel azonban már más a helyzet, és ez engem, mint gabonával foglalkozó szakembert, különösen közelről érint. A Dunán nem elsősorban a kikötői infrastruktúra hiányos volta a legnagyobb gond, bár itt is lenne tennivaló, hanem magának a folyónak a hajózhatósága. Olyan jellegű mederszabá- lyozásra lenne szükség, ami révén mindig megbízhatóan hajózható maradna a Duna. Ez viszont már nem a logisztikai szakma hatásköre, hanem a politikáé, ráadásul or- szághatárokon átnyúló döntéseket igényel. Amíg viszont nem születik hosszú távú, megnyugtató megoldás, a parti beruházá- sokat sem érdemes túlságosan erőltetni. n n A magyar logisztikai cégek mind- eközben megtartották versenyké- pességüket? Óriási a távolság a piac alsó és felső szeg- mense között, de szerintem ettől függetle- nül igen. A vezető cégek minden olyan tech- nológiai adottsággal bírnak, minden olyan megoldást ismernek és alkalmaznak, ami jelenleg a piac élvonalába tartozik. Köszön- hető ez részben az autóipar erős hazai je- lenlétének, mert az nem csak a gyártástech- nológiában, hanem a logisztikában is úttörő szerepet játszik. Azt gondolom, amit ma tudni illik, azt a magyar logisztikusok tudják. n n Az infokommunikáció robba- násszerű fejlődése, a digitalizáció újabb átalakulást hoz majd a lo- gisztikában is. Felkészült ezekre a változásokra a szakma? Szerintem ebben a kérdésben nem indo- kolt a jövő idő használata, a változás már jó ideje elindult, és a logisztika informatikai kitettsége már most is olyan szintű, amit nagyon nehéz eltúlozni. Az egyes szereplők infokommunikációs ellátottsága, érettsége között persze nagy különbségek vannak, de már a legkisebbek sem nélkülözhetik a használatát. Inkább azt látom, hogy más szektorok is kezdenek/kényszerülnek fel- zárkózni a logisztika mögé, mellé, ami az információtechnológia felhasználását illeti. n n Mit tehet az MLBKT, hogy a na- gyobb és kisebb cégek közötti kü- lönbség, és nem csak az informati- ka terén, minél inkább eltűnjön? A szervezet egyik lényeges küldetése szerin- tem is éppen az, hogy a technológiák, meg- oldások, legjobb gyakorlatok minél gyorsab- ban és minél szélesebb körben leszivárogja- nak a nagy, nemzetközi hátterű vállalatoktól, logisztikai szolgáltatóktól a kisebb magyar vállalkozásokhoz. A piacvezető cégekkel megfelelő kapcsolatot tartva, látogatásokat, előadásokat szervezve kell elősegítenünk a magyar kkv-k számára az információ meg- szerzésének lehetőségét. Stratégiai célkitűzé- sünk is, hogy ebben az információterjesztés- ben minél aktívabb szerepet vállaljunk. n n Szakmai szervezetként milyen szerepet szánna az MLBKT-nak? Az MLBKT-nak, mint szakmai szervezet- nek, elsődleges feladata, hogy vélemény- formáló szerepet játsszon a szakmát érin- tő kérdésekben, legyenek azok közleke- dés-politikai, gazdaságpolitikai vagy tisztán gazdasági döntések. Nem csak az érdekes, hogy tudjuk-e befolyásolni a törvényalko- tást, van-e lehetőségünk beleszólni a folya- 15