Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 7

Rövid hírek bármilyen dokumentumot, szerződést létrehozhatnak egymás között harmadik fél közreműködése nélkül – semmi esetre sem szeretnének lemaradni az első számú vezetők. A technológia felhasználásában a pénz- ügyi szolgáltatások élen járnak. Növekvő potenciállal rendelkező ágazatok közé tar- toznak az energia- és közműszektor (14%), az egészségügy (14%), valamint a gyáripar (12%). A blockchain technológiával csak érin- tőlegesen vagy egyáltalán nem foglalkozó válaszadók egyharmada az elmaradás oka- ként a költségeket (31%), az indulással kap- csolatos bizonytalanságot (24%), valamint az irányítási problémákat (14%) nevezte meg. JANUÁRTÓL LEJÁR A TÚLSÚLY- TOLERANCIA Az egyes járműkategóriákra vonat- 13 kozó tömegnormák mérésére és be- tartatására a magyar állam még 2017-ben létrehozta a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszert (TSM), mely az útburkolatba épített érzékelők révén Magyarország út- hálózatának 107 pontján megállítás nélkül képes ellenőrizni az úttesten haladó jármű tengelyterhelését és össztömegét. A fuvarmegbízásokat adó gyártó-terme- lő és logisztikai vállalkozások vezetőinek fontos tudnivaló, hogy a szabálysértés ese- tén a jogalkotó nemcsak a jármű üzemben- tartóját sújtja bírsággal, hanem a megbízót is (aki további egyeztetéseket folytathat partnerével, a felrakó hellyel a bírság össze- gének áthárításáról). A rendszer 2017-es indítása után a ma- gyar állam rendszer-bevezetési toleran- ciát biztosított, mely 2018. június 30-ig 2 % volt, majd 2018. július 1-jétől decem- ber 31-ig 1 %-ra redukálódott. Mindez azt jelenti, hogy ezév utolsó napján  lejár a tolerancia, és 2019. január 1-jétől annak várható mértéke 0% lesz, azaz a rakomány tömege egyetlen kilogrammal sem halad- hatja meg a jogszabályban meghatározott értéket. A 2019. január 1-jétől érvényes nulla tolerancia tükrében tehát azt javasoljuk, hogy vizsgálják át rakodási folyamataikat, valamint fordítsanak kiemelt figyelmet a megbízásban szereplő tömeg-értékek pon- tos megadására! n dec. SAJTÓFIGYELŐ CO 2 KIBOCSÁJTÁS CSÖKKENTÉSE: TOVÁBBI LÉPÉSEK SZÜKSÉGESEK inboundlogistics.com szept. A világ 22 legnagyobb tengeri konté- 14 nerszállító vállalata az ágazat 85 szá- zalékát reprezentálja, és az elmúlt években jelentős lépéseket tettek az általuk kibocsáj- tott szén-dioxid mennyiségének csökkenté- se érdekében. Az első kezdeményezések, azaz 2009 óta az egy konténerre eső CO 2 kibocsájtás 37,1 százalékkal esett. Az ágazat úgy látja, a további csökkentés elérése érde- kében innovációra és a szereplők közötti együttműködés növelésére van szükség. ELLÁTÁSILÁNC-SZINTŰ KOCKÁZATMENEDZSMENT PLATFORMOT FEJLESZT A DHL Supply Chain Digital nov. A DHL 21 millió dolláros tőkeinjekci- 13 ót kapott a Resilence 360 ellátási lánc kockázatmenedzsment platformja tovább- fejlesztéséhez. A befektetőcsoport, amely kifejezetten felforgató technológiát fejlesz- tő cégekbe invesztál, lehetővé teszi a R360 IPAR 4.0 ÉS BESZERZÉS Supply Management nov. A CIPS munkacsoportja azzal fog- 29 lalkozott, hogy az Ipar 4.0 milyen hatást fog gyakorolni a beszerzés szerepé- re. Véleményük szerint az a jövőben még inkább stratégiai kérdéssé fog válni. Az adatbőség hozzá fog járulni, hogy a prob- lémamegoldás teljesen integrált módon menjen végbe, javul az információellá- tottság és a döntések minősége. Egy idé- zett felmérés szerint a beszerzők 84 száza- léka gondolja úgy, hogy az Ipar 4.0 meg fogja változtatni feladatai elvégzésének módját. A KOROSODÓ NÉPESSÉG HATÁSA A HR-FÓKUSZOKRA, NEMZET­ KÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN Vezetéstudomány A tanulmány egy nemzetközi felmérés adatait elemzi, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy a különböző ütemben idősö- dő országokban tapasztalhatók-e különbsé- gek a vállalatok HR fókuszaiban, különös te- kintettel a toborzási, képzési, kar­rier­ter­vezési akcióprogramokra két kiemelt korcsoport, az 50+ és a -25 esetében. A vizsgálat megálla- pította, hogy a leggyorsabban öregedő társa- dalmakban sem egységes a szervezetk hoz- záállása az idősödő munkavállalókhoz, nin- csen erre vonatkozó stratégia, sokkal inkább a fiatal generációra irányul a figyelem. okt. platform továbbfejlesztését, amelynek se- gítségével a vállalkozások számára lehetővé válik a globális ellátási láncok teljes terjedel- mében (end-to-end) felmerülő kockázatok vizualizációja, nyomon követése és keze­ lése. VISSZÁRUKEZELÉS, MINT VERSENYELŐNYFORRÁS www.sdcexec.com nov. A cikkből kitűnik, hogy a minőségi 21 csomagolás és a gyors kiszállítás az utóbbi években az online vásárlók alapvető elvárásaivá váltak, és új rendeléselnyerő kri- tériumként a nagy választék és az ingyenes termék visszaküldés vagy csere jelent meg. Ez utóbbiak a vevők 90 százalékánál befo- lyásolják az e-kereskedők közötti választást, ami különösen a kisebb online boltok szá- mára lehet kihívás. A felmérésben megje- lent, hogy a vevők 91 százaléka elvárja az ingyenes házhozszállítást is. Készítette: Nagy Judit 05