Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 61

Tudósítás KÖNYVAJÁNLÓ Ellátásilánc-menedzsment (Akadémiai Kiadó, 2017) A mai modern gazdaság- ban a vállalatok piaci ver- senyelőnyének fenntar- tásához elengedhetetlen az ellátásiláncmenedzs- ment-ismeretek integrálá- sa a vállalatvezetési dön- tésekbe. Könyvünk elsődleges célja az, hogy összefoglaljuk és megismertessük az Olva- sóval azt a tudást, amely az ellátásilánc-me- nedzsment nemzetközi szakirodalmát a leg- inkább meghatározza. Olyan fejezeteket is tartalmaz, amelyek az ellátásilánc-menedzs- mentben nemzetközi szinten is újszerűnek tekinthetők. Könyvünk négy fő részből épül fel: az első részben az ellátásilánc-menedzsment alapvető fogalmait és a terület fejlődését mutatjuk be. A második részben rátérünk az ellátási lánc stratégiai tervezési dönté­ seire, amelyeket a harmadik részben az ellátásilánc-menedzsment gyakorlati meg- valósításához kapcsolódó ismeretek kö- vetnek. Végül pedig a negyedik részben az ellátási lánc teljesítménymenedzsmentjé- hez kapcsolódó fejezetek kerülnek bemu- tatásra. Szerkesztők: Szász Levente, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Románia Demeter Krisztina, Budapesti Corvinus Egyetem, Magyarország Termelés, szolgáltatás, logisztika, 4. átdolgozott kiadás (Wolters-Kluwer, 2018) A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és El- látási Lánc Menedzsment Tanszék munkatársai már több évtizede munkál- kodnak azon, hogy friss diplomás és posztgradu- ális hallgatóikat felvértezzék a termelés, a szolgáltatások, a logisztika, összességében az ellátási lánc menedzsmentjével kapcso- latos szakmai tudással, valamint a témakör- höz kapcsolódó problémák megoldásához, döntésekhez szükséges képességekkel. Ez a könyv az oktatásban, gyakorlatban, kutatás- ban felhalmozott tudásanyagra épít. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá. Szerkesztő: Demeter Krisztina A lean tudás megosztása – magyarországi esettanulmányokon alapuló kutatási eredmények A multinacionális vállala- tokon belül az értékterem- tés regionális, sőt globális szervezése, optimalizációja zajlik, ahol a belső hálózat- ban sok leányvállalat tesz hozzá kisebb-nagyobb értéket a végtermékhez. E  tendencia egyre komplexebb belső hálózatokat hoz létre, ahol a rugalmas működés alapfeltétele a ha- tékony koordináció, az információ- és tudás- megosztás. Jelen könyvben annak a hároméves kuta- tásnak az eredményeit találja az Olvasó, ami a Budapesti Corvinus Egyetemen folyt 2014- 2017 között. A könyv először a kutatott téma elméle- ti alapjait fekteti le. Magját az a fejezet adja, ami az elvégzett esettanulmány alapú kuta- tás eredményeit foglalja össze. A könyv ter- jedelmileg legjelentősebb részét az esetta- nulmányok részletes leírása teszi ki. A könyv ingyenesen letölthető a http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/766/1/ Lean_elektronikus.pdf link segítségével. Szerkesztők: Demeter Krisztina, Losonci Dávid, Kovács Zoltán 2017. BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Kongresszusi könyvajánló A következő könyveket ajánljuk még olvasóink figyelmébe, melye- ket Dr. Czakó Erzsébet (egyetemi tanár, BCE) említett az ­MLBKT 26. kongresszusán „S az emberek hová álljanak? – A zajló ipari forradalom és az emberi tökéletlenségek” című előadásában. Beszerzés Stratégia, folyamatok, Információ (Wolters Kluwer, 2017) Szerzők: Vörösmarty Gyöngyi–Tátrai Tünde A kötet a 2010-ben meg- jelent könyv átdolgozott kiadása. A beszerzési szak- ma alapismereteit áttekintő, rendszerező irodalomként készült, a beszerzés téma- körét elméleti és gyakorlati szempontból feldolgozva olyan alapismerete- ket igyekszik összegezni, mely segítséget jelent az oktatás során, továbbá hasznos áttekin- tést, rendszerezést nyújt gyakorló beszerzők számára. A kötetbe beépülnek a hazánkban folytatott beszerzés-kutatások eredményei is. A kötet az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Ipar- és Vállalatgazdaságtan Albi- zottságának 2017-es Publikációs Nívódíját nyerte el. Némon Zoltán: Raktározási ismertek 2013-ban a Kereskedelmi és Idegenforgalmi Tovább- képző (KIT) gondozásá- ban jelent meg Némon Zoltán: Raktározási isme- retek című könyve, amely- nek tartalma az akkor ér- vényben lévő OKJ-s Logisztikai ügyintéző szakképzés Raktározás moduljának ismere- teit tartalmazta. 2016-ban került módosításra az OKJ, amelyben a „Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző” szakképesítésen belül két rész- szakképesítés jelent meg,a „Raktárvezető” és a „Raktáros”. E két szakképesítés bővített is- meretanyaga, valamint az időközben bekö- vetkezett szabályozási változások indokol- ták a könyv javított, bővített kiadását. 59