Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 6

04 Rövid hírek KI FELELŐS A TEHERAUTÓ RAKOMÁNYRÖGZÍTÉSÉÉRT? nov. A Német Biztosítók Szervezete 22 (GDV) szerint Németország útjain a teherautók 70 százalékánál nem megfelelő vagy elégséges a rögzítés. Pedig a szállít- mány rögzítése a közlekedési szabályok (StVO / KRESZ) és a kereskedelmi törvény- könyv (HGB) alapján is kötelező. Azonban ki felelős érte: a speditőr, a sofőr vagy a ra- kodó? És mire kell ügyelni a rakományrög- zítés során? Alfred Lampen, szakértő, tréner és szerző értékes tippeket ad a logisztikai rakományrögzítés témájában. Mit jelent a rakományrögzítés? Elsősor- ban az a cél, hogy az áru a járművön ma- radjon, senki se sérüljön meg, és megóvja az áru épségét. A GDV szerint a teherautó-forgalom- ban minden ötödig baleset “Elvesztett ra- komány miatt bekövetkezett baleset”. Ez évente kb. 1600 súlyos balesetet jelent a német utakon, és háromjegyű milliós költ- séget okoz. Mit lehet tenni az elégtelen ra- kományrögzítés ellen? A rakodónak döntő jelentősége van a folyamatban. Tegyük fel, a sofőr megérkezik a felrakodás helyére, és az adott rakomány- hoz nem megfelelő járművel, meghibáso- dott járművel érkezik vagy nincsenek nála rögzítőhevederek. Az árut ennek ellenére felrakodják, és sérülten érkezik meg a vevő- höz. A vevő panaszt tesz, ami rossz az üzlet- nek, és semmiképpen sem állhat a rakodó érdekében. Katasztrofális a helyzet akkor, ha emberéletek kerülnek veszélybe. Például rögzítetlen papírhengerek esetén. Egyetlen henger több tonna. Teljes fékezésnél a te- hetetlenség következtében a henger vagy bármilyen más áru is elszabadulhat. Az áru az útra kerül vagy előre katapultálódik. A következmények végzetesek. Olyan rakodási utasításra lett volna szük- ség, amelyben az áll, hogy például csúszás- gátló padlót és hevedereket kell használni az áru adott módon történő rögzítéséhez. Ezt előzetesen a speditőrnek vagy a megbí- zottnak kellene biztosítania, ellenkező eset- ben nem kapja meg a megbízást. 5 alapszabály, amelyeket a rakomány- rögzítésnél mindig figyelembe kell venni? 1. Az elülső hézagot homlokfallal vagy fejhurokkal és raklapokkal el kell zárni – és a súrlódást csúszásgátló padlóval meg kell növelni. 2. Ha borulékony rakományom van, pl. álló papírhengerek, akkor borulásgátló rögzítést kell beszerelnem. Ilyen esetben élcsúszkákkal és speciális rögzítőkkel kell megakadályozni a borulást. 3. Hevederrel nem rögzíthető rakomány, pl. Tetra Pakba csomagolt italok, esetében stabil járműre van szükségem, tanúsítván�- nyal a felépítmény stabilitására vonatkozó- an. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, el kell utasítanom a rakodást. 4. A rakodási felületnek seprűtisztának kell lennie. Ez például a granulátum-rako- dásnál válik világossá: Megsérül a zsák, ki- ömlik a granulátum, és erre kerül a követ- kező rakomány. Ilyenkor az egész gyakorla- tilag egy golyóscsapágyon áll. Ez azt jelenti: Rendszeresen ki kell sepernem. 5. Fontos a megbízó és a megbízott kö- zötti kommunikáció is: Ha a speditőr tud- ja, milyen rögzítőeszközöket kell hoznia, fel tud rá készülni. Így első körben el tudja látni utasításokkal a rakodót. MEGALAKULT MAGYAR­ ORSZÁGON A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG PLATFORM 2018. november 29-én hivatalosan is megalakult a magyarországi Körfor- gásos Gazdaság Platform, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), a Holland Nagykövetség és az In- novációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére. A Körforgásos Gazdaság Platform mega- lakítására ünnepélyes keretek között került sor, ahol 41 csatlakozott vállalat, intézmény és szervezet közül 33-nak a vezetője a hely- színen írta alá az Egyetértési Nyilatkozatot. A kezdeményezés létjogosultságát és fon- tosságát Weingartner Balázs, fenntartható- ságért felelős államtitkár is hangsúlyozta és üdvözölte, amikor az Innovációs és Tech- nológiai Minisztérium nevében aláírta a Nyilatkozatot. A körforgásos gazdaságra való áttérés napjaink nagy üzleti lehetősége. A koncep- ció lényegét a legtöbb gazdasági szereplő még nem ismeri mélyrehatóan, holott ezen modell alkalmazásával növelhető a gazda- ság rugalmassága, valamint könnyebbé vá- lik az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Meg- állapodás, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak elérése is. „A BCSDH-nak és partnereinek kiemelt szerepe van a szemléletváltás és a közös gondolkodás megteremtésében, az egy irányba gondolkodó és cselekvő változás- vezetők közösségformálásában, és az üzleti megoldások megosztásában, melyek valódi változást eredményeznek.” – fejtette ki be- szédében Ifj. Chikán Attila a BCSDH elnöke. „Ahhoz, hogy a modellváltás beinduljon és teret nyerjen, összefogásra és tudásmegosz- tásra van szükség a vállalati, a kormányzati és a tudományos szféra, valamint szakmai és társadalmi szervezetek részvételével.” – tette hozzá. dec. 6 BLOCKCHAIN-TECHNOLÓGIÁVAL FUTÓ PROJEKTEK dec. A PwC globális felmérésében a meg- 13 kérdezett cégvezetők 84%-a számolt be folyamatban lévő blockchain-kezdemé- nyezésről. A válaszadók ugyanakkor az ag- godalmaiknak is hangot adtak: a vezetők szerint a szabályozási bizonytalanság és a bizalom hiánya a technológia üzleti elterje- désének legnagyobb akadálya. A technológiáról – amelyben hatalmas potenciál rejlik azáltal, hogy egyéni fel- használók az interneten keresztül bármi- lyen értéket átruházhatnak egymásra vagy