Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 58

56 Kongresszusi beszámoló hoz jelentős számú, részben a Maersk alapvetően versenytársának tekintett vállalat is csatlakozott. A nagy nemzetközi ellátási láncok szereplői egy részének ez a technológia tehát már a mindennapok szerves részét képezi. Mégsem mondhatjuk, hogy általánosan ismert megoldásról volna szó. Így a szekció célja magának a technológiának a közelebb hozása, a meglévő alkalmazások bemutatása, és a téma- körben való közös gondolkodás elindítása volt. A szekció három előadással indított. A felvezető elméleti előa- dást Trinh Ahn Tuan és Gelei Andrea (Budapest Corvinus Egye- tem) tartotta. Ebben a blockchain alapjai mellett a korábbi, nem az ellátási láncokhoz kapcsolódó alkalmazások kerültek ismerte- tésre. Ezt követően Kohán Márk, az IBM üzletfejlesztési vezetője (Délkelet-Európa) ismertette az IBM által kínált blockchain meg- oldás jellemzőit, és néhány esettanulmányt. A szolgáltatást nyújtó vállalat képviselőjének előadását a TE-FOOD, egy nemzetközi élel- miszeripari vállalat ügyvezető igazgatójának, Árokszállási Eriknek a prezentációja követte. Ez a magyar tulajdonú vállalat elsősorban az élelmiszerbiztonság szempontjából tartotta fontosnak a bloc- kchain alkalmazását. Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, melyen a blockchain alkalmazások különféle érintettjeinek képviselő- it kértük fel, hogy osszák meg tudásukat, véleményüket a jelen lévő hallgatósággal a kérdésről. Így a kerekasztal fel- kért hozzászólói voltak: Ordódy Andrea (Hungary Sales & Country Representative, Maersk Hungary Kft.), Kétszeri Dávid (Director Corporate Relations, GS1 Hungary), Lányi Márton (ügyvezető, Kühne + Nagel Kft.) és Fábián Zoltán (ügyvezető, Mahart Container Center Kft.). A kerekasztal a szekció végére a kitartó hallgatósággal folytatott igazi beszélgetéséé alakult. Ez az interaktív beszélgetés jelen- tős mértékben hozzájárult a technológia alapkérdéseinek megértéséhez, annak felismeréséhez, hogy a blockcha- in elsősorban egy sajátos, az egyes üzleti tranzakciókhoz kapcsolódó adatbázisként értelmezhető. Egy ilyen adatbá- zis értékét a korábbi megoldásokhoz képest alapvetően az adja meg, hogy az abban rögzített és tárolt adatok eredeti- sége, megbízhatósága, nyomon követése elméletileg tökélete- sen biztosított. Alapvetően ez a blockchain technológia hoz- záadott értéke a hagyományos adatbázishoz képest. Egy ilyen adatbázisra ezért további új megoldások építhetők, mint például az okos szerződések, melyek révén az ellátási lánc olyan folyama- tai egyszerűen és hatékonyan automatizálhatók, melyek korábban szinte elképzelhetetlenek lettek volna. A blokklánc sem csodaszer természetesen, de olyan esetekben, amikor az információk megbíz- hatósága nagy értékkel bír az együttműködő felek számára, képes bizalmat építeni és ezen keresztül a működést gyorsítani, költség- hatékonyabbá és egyben eredményesebbé is tenni. A kerekasztal záró kérdése a felkért hozzászólók blockchain stratégiájára vonat- kozott. A négy felkért hozzászóló közül hárman jelezték, hogy vál- lalatuk már most rendelkezik blokklánccal kapcsolatos stratégiával. Ezek alapján azt mondhatjuk, a technológia megismerése és az ellá- tási lánc folyamatok ennek tükrében való újragondolása úgy tűnik másoknak sem megspórolható.