Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 55

Kongresszusi beszámoló A szekcióban elhangzottakból leszűrhető, hogy mennyire fontos a szakmai kooperáció az ellátási lánc résztvevői között. Szinte beruházás nélkül lehet folya- matokat optimalizálni. Azt is lehet látni, hogy a logisztikában található kapacitás és erőforráshiány miatt, mennyire nehéz megtalálni a kompetens embereket egy-egy ilyen projektre. Másrészt az innováció egyik fontos eszköze lehet az is, ha nem új folyamatokat találunk ki, hanem más iparágban bevált megoldásokat integrálunk. IT ÉS TECHNOLÓGIA BESZERZÉS AZ IPAR 4.0 KÜSZÖBÉN Szabó Ákos, Electool Hungary Kft. A szekció fő témája az IT és technológia beszerzések azon aspektusa, hogy mára ezek a termékek a vevő oldalán olyan hosszú távú füg- gőséget okozhatnak, amik az eredményes gazdálkodást akár alap- vetően befolyásolhatják. Deme Zoltán (beszerzési szakértő) „Az új Capitaly: tőke- és technológia-intenzív ellátási láncok – ki fog nyerni ebben a játékban?” című előadásában kifejtette, hogy amikor okos megoldásokról, digitalizációról, virtuális valóságról, mester- séges intelligencia és robotok bevetéséről, komplex és in- tegrált informatikai és anyagáramlási rendszerekről hallunk, az minden esetben egyben azt is jelenti, hogy valaki éppen megvalósít egy komplex beruházási projektet, aminek ré- szeként beszerzi a szükséges technológiát és a kapcsolódó szolgáltatásokat. A technológiához kapcsolódó költések súlya egyre nő. E fejlesztések csak akkor fognak értéket teremteni a tech- nológiába beruházó cégek tulajdonosai számára, ha a me- nedzsment tudatos beszerzési gyakorlat révén eléri, hogy a keletkező többletérték minél nagyobb része – az új techno- lógiák szállítói helyett – a saját vásárlóihoz és tulajdonosaihoz áramoljon. Az előadó kérdésre válaszolva elmondta, hogy a tulajdono- sok számára a tulajdonosi érték koncepció jelenti a gondolkodási keretet, ugyanakkor az még gyakran magyarázatot igényel, hogy az intelligens beszerzési gyakorlat milyen módokon és csatornákon keresztül növelheti az elért hozzáadott értéket. A fogyasztói igények kielégítésén dolgozó – az ellátási láncban elöl álló – vállalatok akkor tudnak nyerni ebben az új Capitalyban, ha okos beszerzési gyakorlat ré- vén elérik, hogy ne kelljen a technológiai fejlesztésekkel teremtett hozzá- adott érték túlnyomó részét költségek formájában továbbadniuk az új tech- nológiák szállítóinak. Berényi Szabolcs (Regional Purchasing Manager, EU (NON-PROD), Hanon Sy- stems Hungary Kft.) elmondta, hogy a vállalatcsoport fejlesztésének része a be- szállítói bázis időszakos versenyeztetése, úgy, hogy a koncepció kialakítása során egyértelmű célként egy fő beszállító kiválasztása lett megfogalmazva, de a tren- dekhez képest nagyon szűk termékcsoporttal. A beszerzés számára így jelentő- sebb volumen kedvezmény vált elérhetővé, valamint számos későbbi kompatibi- litási problémát sikerül kizárni. Mivel a vállalatcsoport 40 telephellyel rendelkezik 19 országban, ezért a globális partnerek kezelésénél fontos a területi illetékesség meghatározása, figyelembe véve a globális piaci lehetőségeket. Szintén kiemelt 53