Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 5

Rövid hírek ÚJABB MENETREND SZERINT KÖZLEKEDŐ NEMZETKÖZI TEHERVONAT Októberben megkezdte menetrend- szerű közlekedését Európa legna- gyobb tengeri kikötőjét, Rotterdamot és a budapesti Rail Cargo Terminal – BILK lo- gisztikai központot összekötő tehervonat, ezzel egy éven belül a negyedik vonatpro- jektjét indította útjára a Rail Cargo. Hernád Ágnes, a Rail Cargo Operator – Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója a közle- ményben kiemelte, a mintegy 1400 kilomé- teres távot a vonat köztes megállók nélkül egy nap alatt teszi meg. Az ügyvezető igazgató szerint a Ma- gyarország legnagyobb vasúti és közúti bi- modális terminálja és a rotterdami kikötő közötti vasúti összeköttetés olyan kedvező fuvarozási alternatívát kínál, amely még a kamiontársaságok számára is vonzó. A 22 vagonból álló szerelvények kapa- citásának egy részét közúti fuvarozó cé- gek kötik le, hogy félpótkocsijaikat sofőrök nov. 8 utaztatása nélkül juttathassák el a kikö- tőbe. A vonat fennmaradó kapacitásával tengeri és tankkonténereket szállít – írják a közleményben. A budapesti BILK terminálra Rotter- damból érkező nem magyarországi rendel- tetési küldeményeket a Rail Cargo Group projektvonatai továbbíthatják vasúton Románia, a görögországi, törökországi és olaszországi célállomások, illetve a déli ten- geri kikötők felé. Ezáltal a vonatok nemcsak Magyarországot kapcsolják össze Hollandi- ával, hanem egész Nyugat-Európát Dél- és Délkelet-Európával. VILÁGSZERTE HÓDÍT A LI-ION AKKUMULÁTOR nov. A Li-ion akkumulátorok forradalma- 22 sítják az elektromos anyagmozgató gépek piacát. Az ok egyszerű: a nagy telje- sítményű energiacellák világbajnok teljesít- ményt és meggyőző többlet értéket nyúj- tanak a hagyományos savas ólomakkumu- látorokkal szemben. A Li-ion technológiával működő anyag- mozgató gépek a gyakorlatban akár 30 százalékkal kevesebb energiát fogyaszta- nak, mint a savas ólomakkumulátorral működő készülékek. Élettartamuk körül- belül háromszor hosszabb, mint a hagyo- mányos energiatárolóé. Mindemellett to- vább használhatóak, jobban tölthetők. Míg a hagyományos savas ólomakkumulátor esetén a benne található energia körülbelül 80 százaléka hasznosítható, ez a lítiumion akkumulátor esetén körülbelül 90 száza- lék. Az eredmény: nagyobb feszültségszint- tel együtt jelentősen nagyobb teljesítmény ugyanazon kapacitás mellett. A rövid töltési időnek, a karbantartás- mentességnek és a hosszú akkumulátor élettartamnak  köszönhetően a felhaszná- lók mind gazdaságilag, mind ökológiailag jobban járnak, mivel a gyors és rövid köztes töltés lehetőségével a targonca rendelke- zésre állása növekszik. Ily módon a targon- caflotta a hét minden napján akár 24 órán keresztül akkumulátorcsere nélkül alkal- mazható. Már 40 perces köztes töltéssel a 360 Ah-s nagyteljesítményű  energiacellák kapacitásuk 50%-t felveszik. 80 perc alatt pedig a Jungheinrich 360 Ah-s lítiumion akkumulátora teljesen feltölthető. Az akkumulátorcsere megtakarításával nemcsak csereakkumulátorra nincs szük- ség, hanem megtakarítható a csereberen- dezés, a külön töltőhelyiség és a töltési idő is. Jelentősen csökken az akkumulátorcsere folyamán előforduló munkabalesetek szá- ma. Ezen kívül a savas ólomakkumulátor- nál elvégzendő hagyományos karbantartá- si munkákat is megtakarítjuk. 162%-OS NÖVEKEDÉS AZ ÖNVEZETŐ ÉS AUTONÓM MOBIL ROBOTOK ÉRTÉKESÍTÉSE TERÉN nov. A Mobile Industrial Robots (MiR), az 22 autonóm mobil robotokat (AMR) gyártó vállalattól kapott információk alap- ján; a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IRF) 2018-as World Robotics Reportja sze- rint jelentős növekedésnek (162%) lehet- tünk tanúi a logisztikában használt robo- tok eladási számait tekintően. 2017-ben 69 ezer logisztikai rendszert telepítettek, ami az adott időszakban szakmai területeken alkalmazott robotok 63%-át teszi ki. Az IFR 2018-ra még ennél is nagyobb növekedést jósol: az előrejelzések szerint 2018-ban a logisztikai rendszerek száma 66%-al fog emelkedni, ami összesen 115 ezer eladott egységet jelenthet. 2019 és 2021 között az összetett éves növekedési ráta (CAGR) 18% körül várható, ami azzal jár, hogy az ebben az időszakban értéke- sített logisztikai rendszerek száma el fogja érni a 485 ezer egységet. Az automatizáció első célpontjai a gyár- tási folyamatok voltak, viszont sok esetben még a magas szinten automatizált üzemek- ben is az anyagmozgatást manuálisan vé- gezték, rosszul kihasználva a munkatársak idejét – értékes órák teltek el kocsik tolo- gatásával.. A mai modern gyárterületek forgalmas és dinamikus terek: emberek, gépek, raklapok és egyéb akadályok buk- kannak elő olyan helyeken, amik azelőtt szabad utak voltak. A mobil robotok külö- nösen jól beleillenek az ilyen környezetbe. Együttműködő, önálló tájékozódásuknak köszönhetően az anyagmozgatás rugal- massá és könnyedén igazíthatóvá válik, extra költségek vagy a meglévő folyamatok megszakítása nélkül. És mindezek mellett biztonságosan dolgoznak az emberi alkal- mazottak mellett is. 03