Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 44

42 Kongresszusi beszámoló db csomagból 1db tűnt el. Azt gondolom, hogy 1 év alatt ez igen tisztességes eredmény és itt még mindig nincs vége a történetnek, hiszen az eredmény csak egy pillanatnyi állapotot jelez. A rendszer szintű gondolkodás és a megfelelősé- gek folyamatos fenntartása jövőbe mutató feladatokat eredményez: úgy, mint a Compliance & HSSE szervezet létrehozása és a HSSE stratégia teljes körű kialakí- tása. Kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a környezetvédelemre és azon belül is az innovációra. Folyamatos feladat a szervezet részére az AEO és TAPA szabvány alapján történő auditok és megfelelés. Kitekintve pedig a hazai környezetből a GROUP szintű együttműködés és a tapasztalatok megosztása. Az eddig felsorol- tak alapján pedig a folyamatok további optimalizálása és ez által a biztonsági mu- tatók további javítása. Végezetül pedig megtudhattuk azt is, hogy előadónk mit gondolt a jelen és jövő legnagyobb kihívásának, ami nem más, mint a mun- kaerő kiválasztásának kihívásai. Szekciónk záró előadója Dr. Tóth Zoltán Security Manager volt az Ekol Logistics Kft. képviseletében. Előadásának címe: Űrtechnika a biztonságban, avagy ez már a dró- nok harca? Az első másodperctől kezdve biztosak lehettünk abban, hogy valódi profival van dolgunk a visszaélések felderítése és megaka- dályozás témakörben, hiszen előadónk 15 évig erősítette a ren- dőrség kötelékét és ugyanennyi időt töltött el már a verseny- szférában is. Az előadás felépítése egységes keretbe foglalta azokat az ismereteket, ami alapján fel lehet és kell építeni egy átfogó biztonsági rendszert. Első lépésként a vállalati bizton- sági kultúra volt a fő fókusz, mint kiinduló pont. E tekintet- ben a legfontosabb kérdés az, hogy ki törődik vele? Amikor erre már van kész válaszunk, akkor a következő lépés, hogy ha már a biztonság fontos számunkra, akkor tegyünk is érte. Ezt nem tehetjük meg másként, csak úgy, ha kialakítjuk és működtetjük a biztonsági rendszereinket, majd folyamato- san dolgozunk a biztonságon és végezetül, de nem utolsó sorban produktívak vagyunk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tevékenységeket folyamatosan kell végeznünk, ilyenek a kockázatelemzés, biztonsági tesztelések, vészhelyzeti forgató- könyvek, termelés támogató biztonsági megoldások tovább- fejlesztése, mindent annak égisze alatt, hogy a biztonságból mi profitálunk. Ezt követően megerősítést nyerhettünk arról, amiről már olyan sokszor hallhattunk, hogy a biztonság egyik alapvető és kez- deti lépése a kockázatelemzés elkészítése az adott vállalati környe- zetre szabva. Mivel egy logisztikai szolgáltatóról volt szó, így az egyik legfontosabb kérdéskör, amivel az előadás foglalkozott, az adott telephelyek és létesít- mények külső és belső őrzése és védelme volt. E tekintetben pedig talán a jelen legnagyobb problémájával találtuk szembe magunkat, ami nem más, mint az élőerős védelem-őrzés minősége vs. óradíj problematikája. Amit zse- niálisan egy mondatba is összefoglalt ez előadónk, avagy „Ha mogyoróval fizetsz, majmot kapsz…” Mit is jelent ez a problémakör valójában? Egész egyszerűen azt, hogy ha a jogszabályban meghatározott minimum óradíj alatt szerződünk le az adott alvállalkozóval, akkor ne csodálkozzunk a nyújtott szolgáltatás minőségén. Más szemszögből megvilágítva a kérdést ne a díj mértéke legyen az elsődleges az őrzés-védelmet nyújtó szolgáltatóval történő ártárgyalás során. A megfelelően szakképzett és felkészített biztonsági őröket meg kell fizetni, hiszen csak ebben az esetben számíthatunk minőségi szolgáltatásra. E problémafelvetés már az előadás közben is heves reakciókat váltott ki, ami igazán a szekció végén történt interak-