Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 42

40 Kongresszusi beszámoló szekció során ennek egy szeletét részletezték az előadók, egészen pontosan az Önjáró Robotokat, másnéven az AGV-kat. A beszélgetés során kitértek az implementálás alatt szerzett tapasztalatokra, hátráltatási tényezőkre, emberi vonatkozásaira, a meglévő folyamatokra gyakorolt hatásokra, illetve a külön- böző felhasználási területekre, és ezek folyamatos fejlesztéseire. Illetve válaszo- kat kaptak az érdeklődök a beszélgetés során, hogy miért az előadáson ismer- tetett technológia lett kialakítva a gyárban. Összességében elmondható, hogy az intelligens logisztikai megoldások, így az önvezető járművek nagymértékben hozzájárulnak a fenntartható zöld el- látási láncok működéséhez, ehhez új tesztelési és validációs módszerekre és ezeknek megfelelő tesztpályára van szükség, illetve együttműködés a fentebb ismertetett négy szakmai terület részéről továbbra is. BIZTONSÁGI KÉRDÉSEK Csicsmann Péter, Next Generation Hungary Kft. A szekció célja az volt, hogy egy magasan pozicionált szakmai környezetben hívjuk fel minden érintett figyelmét a minket kö- rülvevő biztonsági kockázatokra és azok hatásaira. A kockázat itt maga a bűnelkövetés, a raktárakból történő lopás, komp- lett vagy részszállítmányok eltulajdonítása, a munkavállalók által elkövetett visszaélések, azok az események, amelyek ki- mondatlanul is, de ott vannak a mindennapi ügymenetben, és ha másként nem, hát úgy, mint igen jelentős kockázat. Az előadók e kockázatokról beszéltek, olyan tényeket és információkat osztottak meg, melyek mindannyiunk szá- mára hasznosak és egyben megdöbbentőek is, hogy az ellá- tási láncot milyen mértékű bűnelkövetés sújtja, akár beszé- lünk azokról akár nem. Az azonban teljesen biztos, hogy ha csak hallgatólagosan vesszük tudomásul ezeket a tényeket, és nem teszünk ellene közösen, a szakmai közösség erejével, akkor évről-évre többe fog ez kerülni minden érintettnek. Szekciónk nem titkolt célkitűzése, hogy az ellátási lánc sze- replői végre levetkőzzék szemérmességüket és elkezdjenek nyíl- tan és őszintén beszélni az őket érintő problémákról, a megélt eseményekről és azok megoldásáról. A szekció első előadója Róth Dénes volt, üzleti magándetektív, a vállalati belső visszaélések megelőzésével és felderítésével foglalkozó Vestigo vezető tanácsadója, aki jogi szakokleveles mérnök, magánnyo- mozó és igazságügyi szakértő. Előadásának címe: Vállalati belső visszaélé- sek – Globális trendek és hazai kihívások a logisztikában. Előadásában a szakember elsőként a terület aktuális nemzetközi trend- jeit ismertette a téma nemzetközi szakmai szervezete, az ACFE 2018-as globális felmérése alapján: egyetlen belső visszaélés is az esetek 22%-ban 1 millió USD feletti veszteséggel járt, míg a medián veszteségi érték 130 ezer USD-t tett ki. A megelőzés és a korai felfedezés lehetőségeit elemezve kiderült: a csalások 40%-a bejelentés alapján lett felgöngyölítve, és azon szervezeteknél, amelyek- nél erre kifejezetten lehetőséget biztosítanak, sokkal korábban és így kevesebb kárt okozva lehet véget vetni a csalárd tevékenységnek. Szó esett még azokról a „kísérőjelenségekről”, amelyeket az elkövetők a  leggyakrabban használnak tevékenységük leplezésére. A vállalatirányítási rendszerben végrehajtott fik-