Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 31

Gyógyszerlogisztika Tisztelt Olvasók, kedves Barátaim! Kellner Mária Az MLBKT Gyógyszeripari Tagozata az idei kongresszuson ismételten nagyon sikeres szekció ülést tartott, ahol a nagylétszámú hallgatóság „Ellátási lánc kihívások a gyógyszeriparban” címmel az alábbi érdekes és hasznos előadá- sokon tájékozódhatott. Kellner Mária ellátási lánc igazgató, Béres Gyógyszergyár Zrt. MLBKT Gyógyszeripari Tagozat Vezető ELLÁTÁSI LÁNC KIHÍVÁSOK A GYÓGYSZERIPARBAN A bevezető előadást tartó, szekció szpon- zor EDITEL első alkalommal vett részt az MLBKT kongresszusán. Előadásukkal bemu- tatták cégüket, aki egy nemzetközi, vezető B2B szolgáltató, mely a különböző ágazatok- ban – beleértvé a gyógyszeripari szektort is – tevékenykedő cégek ellátási lánc és üzleti folyamatainak optimalizálásával foglalkozik. Megoldásuk központi eleme az eXite® ér- téknövelt hálózat, amely segítségével – GS1 szabványokkal együtt alkalmazva – az el- látási lánc minden szereplője részére olyan előnyöket biztosítanak, mint a költségha- tékonyság, pontos nyomon követhetőség, munkaidő és erőforrások optimalizálása, magas fokú adatbiztonság és elérhetőség. Az Editel képes egyetlen kapcsolattal lefed- ni az ágazatokban tevékenykedő partnerek üzleti kommunikációját akár országokon és ágazatokon átívelően is. A bemutatott pro- jekten keresztül a résztvevők megismerhet- ték, hogy hogyan valósul meg a gyakorlat- ban egy B2B üzleti kommunikáció, a részt- vevők különböző igényeinek összehangolá- sa mellett. Dr. Hegedűs Melinda előadásában az intézeti gyógyszertárak gyógyszerellátás- ban betöltött szerepéről úgy nyilatkozott, hogy az az elmúlt évtizedekben szinte alig változott. Miközben Európában a betegel- látás fontos eleme a gyógyszerbiztonság és betegbiztonság, addig a magyarországi in- tézeti gyógyszertárak jelentős mértékben logisztikai feladatokat láttak el és a beteg gyógyszerelésébe alig volt beleszólásuk. A hatvani Albert Schweitzer Kórház Rende- lőintézetben megvalósított automatizált betegszintű gyógyszerelő rendszerrel nem csak a betegeknek elrendelt terápiára van rálátása a gyógyszerészeknek, de lehetőség van adagolás, dozírozási és interakció elle- nőrzésre is. A rendszer bevezetésével min- Dr. Hegedűs Melinda den beteg gyógyszerelése, gyógyszerészi jóváhagyást követően valósulhat meg. A betegellátó osztályokra kerülő gyógyszerek már nem gyári kiszerelésben, hanem beteg- szinten adagolva kerülnek átadásra. A be- tegszintű adagokon pontosan követhető a kinek mikor mit kell beadni, legyen az szi- lárd vagy parenterális gyógyszer. Az auto- matizált rendszer szerves része a gyógyszer- 29