Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 30

28 Elemzések, kutatások IFUA FELMÉRÉS IPAR 4.0 MAGYARORSZÁGON Itthon valós igény van az Ipar 4.0 fejlesztésekre – mutatta ki az IFUA Horváth & Partners felmérése. Ugyanakkor sok még a teendő: a válaszolók nagy különbséget jeleztek a jelenlegi és az elérni kívánt állapot között. A felmérés kitöl- tői közül senki sem számolt be sikere- sen lezárt Ipar 4.0 projektekről. A vá- laszok alapján ez két tényezőre vezethető vissza: a szakértők Bata Gábor hiánya és a projek- tek magas költsége hátráltatja a várt eredmények elérését. A termelő vállalatok két legfőbb célja a kibocsájtás növelése és a meglévő adatva- gyon hasznosítása. Ezek a célok elérhetőek az Ipar 4.0 eszközökkel, de - célorientált pro- jektekkel - akár nélkülük is. A vállalatok mérete és éves bevétele kis- mértékben enged következtetni termelésük digitális érettségére. Feltételezhető, hogy a ki- sebb vállalatok gyorsabban és olcsóbban tud- nak digitalizálni, míg a nagyvállalatok jelentő- sebb erőforrásokkal rendelkeznek ilyen téren. Ugyanakkor a kisvállalatoknál a korlátozott (emberi vagy anyagi) erőforrások, a nagyválla- lati szektorban pedig a projektek hosszúsága és komplexitása lehet gátló tényező. Összes- ségében a 10 000 főnél nagyobb létszámú cé- geknél szerény mértékben, de magasabb au- tomatizáltság és digitalizáció látható. A Horváth & Partners csoport – amely- nek az IFUA Horváth & Partners is tagja – Németországban 2017-ben végzett kutatást Ipar 4.0 témakörben. Ennek alapján ott az Industry 4.0 legfontosabb területei az átlát- hatóság, az adatrögzítés, valamint a termelés agilitása és alkalmazkodóképessége. A német résztvevők közel fele jelenleg is aktívan foglalkozik az Ipar 4.0 területeivel, s több mint 60%-uk vár hasznot az Ipar 4.0- tól a következő 3 évben. 2020-ig 470 milliárd euró értékű hatékonyságjavulást várnak, a tervezett befektetések összege 240 milliárd euróra tehető. A termelési egységek leállása- inak 25-50%-os, a készletezési költségek 10- 30%-os, míg a Time-to-Market 10-40%-os csökkenését várják a kitöltők, emellett az ad- minisztratív feladatok várhatóan 25-40%-kal fognak javulni az Ipar 4.0-nak köszön­hetően. Amiben el vagyunk maradva Állapotalapú karbantartás működtetéséről, raktártervezési vagy kihasználtsági szimulá- cióról egy kitöltő sem számolt be, pedig Né- metországban több helyen már a gyakorlat- ban használják ezeket módszereket. Amiben jók vagyunk Termelési normákat és sorozatnagyságokat már egy kitöltő sem alkalmaz tapasztalati alapon vagy megszokás szerint, mindenhol adatalapon vagy statisztikailag optimalizált méretekben használják ezeket. Stratégiailag, magasabb szinten pedig az látható, hogy Magyarországon a vállalatok di- gitális működése kialakulóban van. Nem volt olyan válaszadó, aki ne gyűjtene adatot, de az adatok felhasználása jellemzően eseti jelleggel történik. Általában egy-egy projektre vagy egy felmerülő probléma megoldására használják a gyűjtött adatokat, folyamatos adatelemzés még nagyon kevés helyen valósult meg. A felmérésről: Az IFUA Horváth & Partners vezetési ta- nácsadó cég munkatársai magyarországi termelő, szállítmányozó és készletező vállala- tok termelési és logisztikai vezetőit keresték meg. Céljuk a vállalatok digitális működési állapotának és a kiemelten kezelt fejlesztési területeknek a felmérése volt iparágtól füg- getlenül. A kérdéseket adatalapú termelés, készletezés és szállítmányozás témakörben tették fel. A kutatásban résztvevő vállalatok a hazai GPD több mint 6%-át állítják elő, a feldolgozóipari termelésnek pedig több mint 25%-át képviselik. Ezek alapján a kuta- tás reprezentatívnak tekinthető. A felmérés kapcsolódott a Horváth & Partners csoport – amelynek az IFUA Hor- váth & Partners is tagja – Németországban, 2017-ben végzett felméréséhez. Ott 48 vál- lalat vett részt, gépgyártás, ipari termékek, autóipar, gyógyszeripar és más szektorokból. Bata Gábor, IFUA Horváth & Partners