Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 26

24 Elemzések, kutatások 3. ábra: Rendszer működésének vázlata (forrás: saját szerkesztés, MS Visio) nyezetéről. Így egy egészen más helyzetbe kerülhetnek a fejlesztések, hiszen a drónok intelligenciáját jelentős mértékben megnö- velik ezek a tulajdonságok, ezzel egy új hely- zetet teremtve a további fejlesztéseknek. A továbbiakban fejlesztési lehetőségként tekinthetünk a különböző képfeldolgozó algoritmusok rendszerbe történő integrálá- sára is. Ennek fényében feleslegessé válhat a klasszikus „mérőlap” funkció, hiszen a drón a 4. ábra: Követési logika számítási metódusa (forrás: saját szerkesztés) saját kameráján keresztül, az adatokat akár a fedélzeten feldolgozva, képfelismerés útján meg fogja tudni határozni, hogy a megfi- gyelt objektum milyen tevékenységet végez, és ez az adat kerül regisztrálásra a vizsgálati adatbázisban. Ezeknek az adatoknak a bir- tokában lényegében egy valós idejű érté- kelés is megvalósíthatóvá válhat. A képfel- ismerésben rejlő lehetőségeket továbbá az objektum követésében is hasznosíthatjuk. Erre már többpélda létezik napjainkban is, a hobbiprojektektől kezdve számos tudo- mányos cikk született arról, hogy hogyan lehet mozgó objektumokat követni a drón kameraképe alapján. Ezek közül konkrétan AR Drone-t alkalmaztak kutatásaikhoz, ami bizonyítja ennek a modellnek a rátermettsé- gét. Az ilyen megoldások integrálása a ter- vezett rendszerbe tehát nem is olyan távoli, mint amilyennek elsőre látszik. Dolgozatomat a kutatás hátralévő lépé- seinek ismertetése előtt a hagyományos és az általam elképzelt rendszer költségvonza- tainak összehasonlításával zártam. Kijelent- hető, hogy az elképzelt rendszer egyszerre képes drasztikusan csökkenteni a mintavé- teles munkanapfelvétel, mint szolgáltatás igénybevételének árát, valamint növelni a szolgáltatást nyújtó cégek profitrátáját. A mesterképzés alatt, 2017-ben, a témá- val indultunk az egyetemi Tudományos Di- ákköri Konferencián, ahol II. helyezést értünk el. Így lehetőségünk nyílt indulni a jövőre megrendezésre kerülő Országos Tudomá- nyos Diákköri Konferencián. Örülök, hogy tanulmányaim során egy ilyen innovatív témával foglalkozhattam, és ilyen sikereket érhettem el. Remélem, a jövő- re megrendezésre kerülő OTDK-n is hason- lóan jó eredményeket érhetek el. n