Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 25

Elemzések, kutatások jellemzőit. Munkám során megvizsgáltam a leltározást, komissiózást, kiszállítást, illetve a mintavételes munkanapfelvételt. Ezen alter- natívák közül a mintavételes munkanapfel- vétel drónokkal történő megvalósítását vá- lasztottam kutatásom témájának. Ennek so- rán egy üzemben, vagy annak egy részében az ott tevékenységet végző operátorokat, objektumokat figyeljük meg mintavétele- sen, véletlen időközönként, majd ezek alap- ján határozzuk meg a teljes rendszerre vo- natkozó ráfordításkat és veszteségeket. Ezen a területen az általam végzett kutatások alapján az rajzolódik ki, hogy úttörőnek nyil- vánítható az elképzelésem, másrészt a gya- korlati megvalósíthatóságot is biztosítottnak látom a ma rendelkezésre álló technológiák segítségével, egyúttal jelentős potenciált tudtam kimutatni a rendszer alkalmazásá- nak esetében mind gyorsaság, univerzalitás, hatékonyság, és költség szempontjából. Hi- szen elképzelhető, hogy egy adott feladat elvégzéséhez 5 operátor szükséges, de lehet, hogy drónok alkalmazásának esetén elegen- dő 3 eszköz. A legnagyobb előnye mégis a költségek csökkenésében rejlik. A becsült költségkalkuláció alapján elmondható, hogy legalább az 1/3-ára csökkennek a változó költségek abban az esetben, ha drónokat alkalmazunk, viszont ebben az esetben a hagyományos mérésnél jelenlévő, humán erőforrásból fakadó korlátozások nincsenek érvényben. Tehát ilyen esetben sokkal na- gyobb megbízhatóságot tudunk garantálni a megbízónak ugyanannyi mérési idő alatt, kevesebb költség mellett (2. ábra) Bemutattam az elképzelt rendszer eleme- it és ezek kapcsolatait. A dinamikus elemek a megfigyelést végző kamerával felszerelt drón, valamint a megfigyelt objektum, le- gyen az egy gép vagy egy munkát végző alkalmazott. Ezek helyzetét nagy pontos- sággal meg kell tudnunk határozni, melyre az úgynevezett UWB technológia, azaz ult- raszéles-sávú távközlési technológia tűnik a legalkalmasabb választásnak. Az információ továbbítását igen rövid impulzusok soroza- tának formájában végzi el, illetve ezek az im- pulzusok az UWB sávszélességének egészét elfoglalják. Az a széles frekvenciasáv, melyet használ, nagy adatátviteli sebességet tesz lehetővé a számunkra. Mivel olyan impul- zusokat használ az adat továbbítására, me- lyeket közvetlenül antennára tudjuk vezet- ni, ezért az UWB rendszert alkotó hardver 1. ábra. Drónok sokoldalú alkalmazhatósága (forrás: https://www.logistics.dhl/content/ dam/dhl/global/core/images/text-generic- 1592x896/glo-trend-research-uav.jpg) elemek igen egyszerű felépítésűek, és ennek köszönhetően olcsón előállíthatók. (kérjük kifejteni). Szükség van még egy informatikai rendszerre, mely többek között fogadja, fel- dolgozza ezen helyadatokat, irányítja a dró- nokat, valamint rögzíti a rendszer jellemzőit. Mindehhez természetesen elengedhetetlen egy robosztus kapcsolatokat biztosító há- lózati infrastruktúra, továbbá szükségesnek tartok egy humán interfészt is a beállítás, va- lamint a monitorozás során. (3. ábra) Munkám során először az irányítási lo- gika kidolgozását és tesztelését helyeztem fókuszba, melyet részletesen ismertettem a dolgozatban. Ez egy diszkrét irányítási logika, amely bizonyos időközönként (pl. 1 másod- perc) kapja bemenetként a megfigyelendő objektum és a drón koordinátáit, kiszámolja a következő időpontban szükséges eléren- dő célt, majd kiadja az irányítási parancsot a drónnak. Az irányítási logika szimulációs modelljét Microsoft Excelben építettem fel, hogy szimulálni tudjam annak működését, és következtetéseket vonhassak le az alkal- masságával kapcsolatban egy egyenes vo- nalú, valamint egy íven mozgó objektum követésének esetén. Ennek eredményeképp azt tudtam megállapítani, hogy a koordiná- ták rendelkezésre állásának esetén a szabá- lyozási logika megfelelően működik, 1 mé- ternél is pontosabban meg tudja közelíteni az objektumot a drón. Fontos eredmény to- vábbá, hogy a lépésközök csökkentésével az elért pontosság tovább növelhető. (4. ábra) Több olyan fejlesztési lehetőség rejlik az eddigi elképzelésekben, melyek kivitelezé- se napjainkban technológiai korlátok miatt még nem feltétlenül lehetséges. Ilyen lehetőségként tekintek például a drón korszerű szenzorokkal történő felsze- relésére is. Sok esetben ezek a technológiák már léteznek, például különböző ultrahang alapú szenzorok alkalmazhatók az akadá- lyok elkerülésére, viszont nem elképzelhe- tetlen, hogy olyan fejlődés előtt állnak ezek a technológiák, hogy akár a későbbiekben a drón a saját fedélzetén fel fogja tudni dol- gozni az ezen szenzorokból érkező adatokat is, így egy teljes képet kap saját, fizikai kör- 2. ábra. Rendszer működésének vázlata (forrás: https://img-new.cgtrader.com/items/746337/040858c0bd/3d-model-low-poly- warehouse-with-forklift-and-truck-3d-model-low-poly-max-obj-3ds-fbx-ma-mb-mtl.jpg, saját szerkesztés) 23