Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 23

Fókusz az egyes feladatelemek drag and drop mód- szerrel mozgathatók a képernyőn. A rend- szer két irányban kommunikál: a kamionok, illetve rakodók státuszváltozásairól a disz- pécser azonnal értesül, és ilyenkor a rend- szer automatikusan újratervez, majd ennek eredménye rögtön látható mind a raktáros, mind a diszpécser számára, és a kamionos automatikusan értesítést kap. Az automatizált és optimalizált feladat- kiosztás számos előnyt hozott az ügyfélnek. Nemcsak a felrakodás tervezésére fordított idő csökkent jelentősen, de a rendszerrel le- fedett területen nincs többé „elveszett” ka- mion. Ezen túlmenően 50 százalékkal nőtt a telephely áteresztő képessége, és ugyanilyen arányban csökkent a kamionok telephelyen eltöltött improduktív ideje. A rakodási sor- rend optimalizálását követően a duplikált feladatok száma nullára csökkent, vagyis jócskán nőtt a telephely áteresztő-képessé- ge, ami rendkívül lényeges a gyorsabb, ma- gasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás szem- pontjából. Korántsem utolsósorban környe- zetvédelmi előnyei is vannak az új rendszer- nek, minthogy a kamionok által kibocsájtott CO2 kibocsájtás a telephelyen belül jelen- tősen csökkent. Működés valós idejű adatokra alapozva Az ügyfél olyannyira elégedett a rendszerrel, hogy már a továbbfejlesztését tervezi. Szóba került további rendszerek integrálása, illetve újabb mérőszámok kinyerése az alkalmazás- ból. A rakodási feladatok tervezett, illetve tényleges ideje közötti eltérések elemzése a működtetés további optimalizálását is lehe- tővé teszi. Az L-mobile reményei szerint a hason- ló megoldások iránt egyre nagyobb lesz az igény a logisztikai szolgáltatók részéről. A ha- tékony munkaszervezés és az ügyfelek jobb kiszolgálása megköveteli a hagyományos vállalatirányítási és a logisztikai rendsze- rek, valamint a logikai és fizikai folyamatok összekapcsolását. Ez a legritkább esetben történhet dobozos szoftvertermékekkel: mivel az ügyfelek rendszerei és igényei nagy- mértékben eltérnek egymástól, szinte min- dig egyedi fejlesztésekre, projektekre van ­szükség. Azóta egy újabb, némiképp hasonló rendszert is megvalósított az L-mobile. Egy kamiontrélereket gyártó cégnél az elkészült pótkocsik szabadtéri nyomon követésére volt szükség: nem tudták ugyanis egyértel- műen azonosítani, hogy a gyártósorról leke- rült trélereket pontosan hol tették le a par- kolóban. Ebben az esetben – kültérről lévén szó – megfelelő a GPS alapú helymeghatá- rozás. Mielőtt kigördülnének a csarnokból, a rendszerbe felviszik a pótkocsi alvázszámát, majd ez alapján jelenítik meg a helyüket egy térképes felületen. Schopp Attila 21