Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 21

Fókusz az L-mobile felé: az említett erőforrásokat is bevonva hozzanak létre egy olyan rend- szert, amely automatikusan és optimálisan megtervezi a rakodási feladatokat. A né- met-magyar cég úgy vélte, hogy már létező gyártástervező programja némi átalakítással alkalmas lehet a logisztikai folyamatok ter- vezésére is. Szoboszlay András ezt így fogal- mazta meg: „A koncepció végül is ugyanaz. Az egyik oldalon erőforrások és kapacitások állnak (rakodóállomás, kamion, stb.), a másik oldalon pedig a szállítási rendelések, ezeket kell optimalizáltan egymáshoz párosítani. A tervezőszoftvernek úgymond csak annyi a feladata, hogy egyfelől egy külső rendszer- ből megkapja a bemeneti adatokat – melyik kamionnak mit kell felpakolnia -, másfelől látnia kell, hogy hol vannak szabad rakodási kapacitások, és oda ’betegye’ a kamiont.” Mindezt azonban még egy további funk- cióval is megfejelték az L-mobile szakembe- rei, és megoldásuk ettől lett igazán egyedi. A kamionok helyzetét jelző kis eszközöket, a tageket képessé tették üzenetek fogadá- sára. Innentől kezdve nemcsak azt lehet látni, hogy az egyes kamionok éppen hol tartózkodnak a telephelyen, hanem a tagen keresztül üzenetet is lehet küldeni a sofőrök- nek, hogy melyik rakodóálláson mikor vár- ják őket. A kereskedelmi igazgató szerint eb- ben a formájában Magyarországon egyedi a megoldás: ők még nem találkoztak olyan rendszerrel, amely yard managementbe in- tegrálva használna Bluetooth alapú kom- munikációt és helymeghatározást. Meglévő összetevőkből, új recept alapján Szoboszlay András, L-mobile Hungary A BLE-t amúgy is széles körben alkalmaz- zák már ipari környezetekben beltéri hely- meghatározásra (például targoncák vagy kanban-kocsik nyomon követésére), és az L-mobile német vállalata készített is ilyen rendszereket. A hazai megoldásban a telephelyre belé- pő kamionok kapnak egy kisméretű jeladót (taget); ennek a jeleit a rakodók felett elhe- lyezett antenna veszi, majd a projekt része- ként kiépített hálózaton továbbítja az ada- tot. Az ügyfél szakemberei ennek alapján már láthatták, hogy melyik rakodó mikor szabad vagy éppen foglalt, így mérhetővé és ellenőrizhetővé vált a foglaltság. Helymeghatározás és üzenetküldés Az első fázisban kiépült egyszerű helymeg- határozó megoldás viszont újabb ötleteket adott az ügyfélnek. A foglaltsági állapot is- merete önmagában még nem elegendő a rakodási folyamat optimalizálásához, abban ugyanis más rendszerelemek, erőforrások is szerepet kapnak. Ilyenek lehetnek a rakodási feladatok (amelyek esetleg több rakodóál- lást/csarnokot érintenek), a kamionok vagy a rakodást végző daruk. Ezek összehangolt kezelésére van szükség, ha a rakodás egész folyamatát, a teljes yard managementet op- timalizálni szeretnénk. Ezért aztán újabb megbízással fordultak Pontosan ez az újszerű hardver jelentet- te a legnagyobb kihívást a fejlesztés során. „Szoftverfejlesztőként a standard vonalkó- dos vagy egyéb raktári és adatgyűjtő rend- szerek kialakításában van tapasztalatunk. Ebben a projektben viszont egyedi módon kellett egymáshoz illeszteni a hardvereleme- ket, amelyek külön-külön ugyan léteznek a piacon, csak így, ebben a formában még senki sem rakta össze őket. Kutatás-fejlesz- tési projektnek is beillett az eszköz elkészíté- se, amiben egy győri partnercégünk volt se- gítségünkre”, mesél erről Szoboszlay András. Nem könnyítette meg a dolgukat a tech- nológia sem. A Bluetooth nem háromszö- geléssel állapítja meg a jeladó helyzetét, ha- nem közelség alapján. Minden egyes rakodó 19