Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 19

Fókusz Kongresszusi díjátadás hanem például a tapasztalat vagy a minősé- gi reklamációk száma. Amikor ezt közöltük a beszállítóval, vezérigazgatói szintre ment el panaszkodni, amit egy év után újra megtett. Most viszont már látja, hogy ezzel a tiszta és hosszú távon gondolkodó beszerzési rend- szerrel más területeken milyen lehetőségek nyíltak meg előtte. A legutóbbi beszélgeté- sen már elismerték, hogy jól tettük, amit tet- tünk, és abszolút igazat adtak nekünk. Más beszállítók nem voltak ennyire belá- tóak, nem tudtak alkalmazkodni az új rend- szerhez, így egy tisztulási folyamat is végbe- ment. Aki maradt, az némi igazodás után na- gyon jól tud velünk dolgozni: érti, hogy miért írunk ki árlejtést, érti, hogy mi az üzemi próba menete, érti a folyamatainkat, és megtalálja az előnyöket is saját maga számára. n n Más magyar vállalatok mit ta- nulhatnak a Bonafarmnál elvégzett munkából? S-SzE: Azt, hogy a beszerzés nem csak az árról szól. Hosszú távon kell gondolkodni, mert rövid távon csak csekély előnyöket le- het elérni. Ha hosszú távon gondolkodunk, újabb szintre tudjuk emelni a beszerzést. És ami talán a legfontosabb: a hitelesség. Min- den szabályzat, minden folyamat úgy lett ki- alakítva, hogy a beszerzések transzparensek és tisztességesek legyenek. Ezt szolgálja az elektronikus beszerzési felület, az árlejtés, a zárt borítékban történő ajánlatbeadás. A be- szállítók tudják, hogy van tétje az ajánlatuk- nak, nem fogjuk utólag még tovább faragni a legjobb árat és nincs machinációs lehető- ség, mert maga a beszerző sem látja az ára- kat, amíg be nem érkezett az összes ajánlat. n n Melyek lehetnek a következő lé- pések? S-SzE: Az árak tekintetében több kategóriá- ban már elég jó szintre jutottunk. Ugyanak- kor még bőven van lehetőség a cégcsopor- tos együttműködésben, a további szinergiák kihasználásában vagy éppen az adminisztrá- ció csökkentésében. A további megtakarítá- sokat már a társosztályokkal közösen, egyre inkább a specifikációk racionalizálásával, és a folyamatok szintjén kell elérnünk. ÁP: A megtakarítás mindig is ott lesz a cél- kitűzések között, de most a folyamatfejlesz- tésnek kell előtérbe kerülnie. Ki kell talál- nunk például, hogy a beszerzés során a szer- ződések szintjén hogyan tudjuk minden di- rekt kategóriában garantálni az ellátási lánc biztonságát. De az is érdekes kérdés, hogy nem csak a beszerzési árak csökkentésével tudunk költségeket megtakarítani, hanem azzal is, ha az adott termékből, szolgálta- tásból kevesebbet használunk, gondolok itt például az üzemanyagra vagy az energiahor- dozókra, ahol már nem szűken értelmezett beszerzési munkával tudunk megtakarítást elérni. Schopp Attila 17