Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 16

14 Fókusz AZ ÉV BESZERZÉSI CSAPATA A BESZERZÉS NEM CSAK AZ ÁRRÓL SZÓL Figyelemre méltó munkát végzett már eddig is a Bonafarm-csoport beszerzési szervezete. Az önálló cégekből összeálló mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatcsoport a beszerzésben is szinergia lehetőségeket rejt, de ezeket nem könnyű kiaknázni. A Bonafarmnak öt éve van csoport szintű beszerzési csapata, amely komoly eredményeket ért el, de Ábrahám Péter beszerzési és IT igazgató és Sebestyén-Szép Eszter beszerzési vezető még számtalan feladatot lát maga előtt. n n Mi késztette arra a Bonafarmot, hogy belevágjon beszerzési tevé- kenysége átalakításába? Ábrahám Péter: Ismeretes, hogy a Bona- farm-csoport több, korábban egymástól is független vállalatból állt össze. Amikor kö- zös tulajdonosi körbe kerültek, elkezdtük vizsgálni, hogy milyen területeken tudnánk kihasználni a szinergiákat. Beszerzési terüle- ten ez az együttműködés már 2006-tól el- indult egy beszerzési egyesülés keretében, majd 2014-től már csoport szintű szervezet keretei között folyt a munka. A másik nagy lökést az adta, hogy a csoport legnagyobb tagjánál, a Pick Szegednél 2011-ben elindult a stratégiai beszerzési tevékenység kiépítése, ami egyébként Eszter nevéhez fűződik. Sebestyén-Szép Eszter: A cégcsoport dina- mikus bővülésével érthető volt a tulajdono- si szándék, hogy jól költsük el a forrásokat. Ugyanakkor ez a szándék találkozott a szak- mai fejlődés igényével. Mi beszerzők is sze- rettük volna a területünket szakmailag fej- leszteni, a nemzetközi cégek módszereiből az általunk legjobbnak tartott gyakorlatokat átvenni, mint például a beszállítók fejleszté- sét vagy a beszállítói értékelési rendszert. n n A kezdetekben milyen távra te- kintettek előre? Látták a jó pár év- vel későbbi célokat is, vagy inkább egyszerre csak egy lépésben gon- dolkodtak? S-SzE: A Pick Szeged Zrt. stratégiai beszer- zésénél kezdetben elsődlegesen az anyagi szempontok domináltak: egyszerűen fogal- mazva, költséget kellett csökkenteni, viszont az is egyértelmű volt, hogy hosszabb távon nem lesz hatékony a beszerzési tevékenysé- günk pusztán attól, hogy olcsóbban vásáro- lunk. Ezért a későbbiekben sorra jöttek elő azok a szempontok, amelyek ma is megha- tározóak a működésünkben, és amelyeknek köszönhetően nem csak olcsó, hanem hos�- szú távon hatékony is lesz a beszerzési fo- lyamat. n n Milyen alapelveket fogalmaztak meg, amikor belevágtak a beszerzés korszerűsítésébe? S-SzE: Nagyon egyszerű, általános elveket. A stratégiai beszerzésnél olyan elveket fektet- tünk le, hogy tisztán, egyenlő esélyek alapján pályáztatunk, jelentősen növeljük a transz- parenciát. Meggyőződésem, hogy akkor jó a beszerzési tevékenység, ha a főbb elvek és szabályok elférnek egy A4-es oldalon, és bár- ki számára könnyen érthetőek. A részleteket már ezekre lehet felfűzni. Például azt, hogy a direkt anyagbeszerzéseknél az árnál fonto- sabbak lehetnek a minőségügyi szempon- tok, a dokumentáció vagy beszállító meg- bízhatóságának ellenőrizhetősége. Az indirekt beszerzésben pedig egyértel- műen az egyszerűsítés volt a kulcs. Ott az se- gít a hatékonyságon, ha nem nyolcféle Post- It-et veszünk, hanem csak egyet. Meg kell győzni az igénylőket, hogy nem lesz virágos Post-It, csak egyszínű sárga. Most már mo- solygunk rajta, de ezek pár éve még kérdé-