Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 14

12 Portré zük el. Így a mostani rendszer alkalmas arra, hogy olyan kisebb szereplők is közvetlenül bekapcsolódjanak a hálózatba, akikben nincs meg a méretből adódó optimalizálá- si képesség, viszont rendelkeznek eszközál- lománnyal, helyi hálózattal, illetve a megfe- lelő tapasztalattal és kompetenciákkal. Tu- lajdonképpen itt van az egész újítás egyik lényege: a TMC-ben mi a Bosch hálózat op- timalizálásán dolgozunk, ehhez próbáljuk a szinergiákat megtalálni, míg egy külső 4PL szolgáltató a Bosch volumenével a saját há- lózatát igyekezett optimalizálni. n n A Bosch egy 400 ezer főt foglal- koztató globális cég. Mit tanulhat- nak a TMC létrehozásából a kisebb vállalatok? Az egyik mindenképpen az, hogy folyama- tosan tanulni kell. Akármekkora is a cég, nem szabad attól félni, hogy egy új terüle- ten építsen ki kompetenciát a vállalat, ha arra a kompetenciára szüksége van. Olyan tevékenységet végzünk sikeresen, amit má- sok több évtized alatt csiszoltak ki, és velük kell versenyképesnek lennünk. A másik dolog, amit mindenkinek fel A Transport Management Center A 2014-ben létrehozott budapesti központ azt a feladatot kapta, hogy az összes európai gyár teljes szállítmányozási tevékenységét Budapestre központosítsa, ezzel párhuzamo- san a korábbi gyári felelőségi körből kivonja. Ehhez több mint 100 Bosch gyárat és több mint 5.000 beszállítót kell integrálni. Az elmúlt 4 év alatt a teljes európai integráció közel 80 százalékát sikerült megvalósítani közút esetében, a teljes európai volumen 2020-ra fog Budapestre kerülni. A TMC tevékenysége négy szinten szerveződik. Design A feladata itt egyrészt az, hogy az új gyárak implementálása során kialakítsák a koncep- ciót, másrészt hogy európai szinten is létrehozzák a közép- és hosszú távon is versenyké- pesen működő szállítási hálózatot. Ennek részeként a központ meghatározza a több száz lokáció számára a szinergiákat, konszolidációs pontokat, potenciális költségcsökkentési megoldásokat, illetve alternatív ellátási útvonalakat. Kulcsszerepet játszik a különböző szállítási módok összehangolásában. Taktikai tervezés (planning) Fő tevékenysége, hogy a Design csapat által megtervezett rendszert implementálja a gyakorlatban, a változásokra optimális módon reagálva újratervezze a szállítási útvona- lakat. Folyamatosan elemzi a már implementált hálózatot, a gyenge pontokat feltárva alternatív útvonalak létrehozásával éri el az optimális költségszintet. Operatív fuvartervezés (execution) Ez foglalja magába a már TMC-be integrált gyárak esetében a napi szintű fuvarszervezési feladatokat. A standardizált folyamat kiterjed komplett és részrakós szállításokra, illetve TMC konszolidációs pontokon keresztül szervezett gyűjtőszállításokra is. 2017-től már légi és tengeri szállításokat is a központon keresztül bonyolítanak. Fuvarszámla könyvelés (freight cost clearance) Ezen a tevékenységi területen már közel 100 százalékos az integráció, ami azt is jelenti, hogy olyan gyárak esetében is végeznek szolgáltatást, ahol a tényleges szállítmányozási tevékenység még a gyárak kezében van. A TMC egy további komoly előnye, hogy a fent említett folyamatok egy informatikai rendszerbe, az úgynevezett Transport Management Systembe vannak integrálva, amely megfelelő támogatást biztosít a folyamatok magas szinten történő szabványosításához, illetve a magas minőségű törzsadatok (master data) és adatbázis létrehozásához. Ez el- engedhetetlen feltétele a logisztikai folyamatok digitalizálásának, illetve a Logisztika 4.0 kialakításának. kell ismernie, hogy a régi módszerek már a logisztikában sem működnek minden esetben. Hívhatjuk ezt digitalizációnak, disz­rup­ció­nak, Logisztika 4.0-nak, de bi- zonyos rutinokat, beidegződéseket el kell engednünk. Hiába voltak jók eddig, újra kell gondolnunk. Ráadásul a változások teljes spektruma csak most kezd kibonta- kozni, az igazán nagy dolgok még előttünk vannak. n n Milyen más logisztikai területe- ken kívánják kamatoztatni a TMC- ben összegyűlt tudást? Már megkezdődött a regionális optimali- záció a vámmal kapcsolatos tevékenysé- gek területén, jövőre hasonlót tervezünk a csomagolással kapcsolatban is. Szintén zaj- lik már hasonló munka a raktározás terén, amit mi is támogatunk Budapestről. Itt is azzal a gonddal kell megküzdeni, hogy szá- mos különféle raktári (WMS) rendszer van használatban, ezek számát akarjuk draszti- kusan csökkenteni. n n Időről-időre új kihívásokat keres a munkájában. A TMC már egészen jól megáll a lábán – nem gondolko- dott még a továbblépésen? A tervek szerint a rendszer bevezetése be- fejeződik egy-két éven belül, de ezzel még messze nem ér véget a teremtő munka. A folyamatokban még sok a manuális elem, ezen változtatnunk kell, hogy előre léphes- sünk a digitalizáció útján. Azt is szeretném, hogy a központ bevételi és nyereségességi szempontból megálljon a saját lábán. A kö- vetkező 3-4 évre ez még biztosan elegendő kihívást ad. De találok ennél közvetlenebb és szemé- lyesebb feladatokat is. Ma már több mint 300 munkatárssal működik a TMC, miköz- ben jövőre is közel száz embert tervezünk felvenni. Olyan sebességgel nő és fejlődik a szer- vezet, amit már nehéz menedzselni, új kol- légák, új gyárak, új folyamatok. Nem hiszek a mikromenedzsmentben, de 100-150 főig megvolt a közvetlen kapcsolat a kollégák többségével, ezt már nem lehet fenntartani 400 fő esetében. Ilyen létszám és kihívások mellett új módszerekre lesz szükségünk, folyamatosan fejlődnünk kell és felnőni a feladathoz. Schopp Attila