Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 13

Portré Chikán Attila, Vécsey Balázs, Csonka Endre és Horváth Péter n n Ekkora változtatást ekkora cég- nél nem lehet elég óvatosan csi- nálni. Mire figyeltek a végrehajtás során? Az egyik legfontosabb alapelv az volt, hogy egyetlen gyárnak és egyetlen divíziónak sem volt kötelező csatlakozni a TMC-hez. Minden gyárat egyesével győztünk meg, hogy az új működés számára is előnyt tar- togat, bemutattuk a pozitív üzleti modellt, azt, hogy miként tudnánk átszervezni, op- timalizálni a hálózatát. Volt ahol ez egysze- rűbben ment, máshol nehezebben, de sok helyen érezték, hogy paradigmaváltás kell, a meglévő állapotok már versenyképesen nem tarthatók fenn sokáig. A hazai gyá- rakkal kezdtünk, őket vontuk be elsőként. Mivel nagy gyárak és több divíziót is kép- viselnek, meggyőző példának bizonyultak: rajtuk láthatták mások is, hogy nem csak egy elméleti koncepciót, hanem a gyakor- latban is jól működő rendszert szeretnék bevezetni. n n Hogyan lehet Budapestről opti- malizálni mondjuk egy portugáliai gyár hálózatát, és ami talán ennél is fontosabb, hogyan lehet meggyőz- ni az ottani szakembereket, hogy ezt Budapestről jobban tudják csi- nálni, mint ők, akik abban élnek már húsz éve? Kulcsfontosságú momentuma volt ez az egész munkának, hiszen olyanokat kel- lett meggyőzni a változás előnyeiről, akik egyébként talán nem is akartak feltétlenül változtatni. Az egyik fontos lépés az volt, hogy rendkívül erős szakembergárdát ál- lítottunk fel az indulásnál, akik igen sok- rétű tapasztalattal bírtak. A munkatársak között volt olyan, aki az alapkoncepció kialakításában is részt vett, jól ismerte a hátteret. Óriási segítséget jelentett a hazai gyárakban dolgozók kollégák elkötelezett munkája, támogatása, akiktől számtalan fontos visszajelzést kaptunk a folyamatok- ról, rendszerekről. Ahogy viszont jönnek az eredmények, ahogy mind hatékonyabbak a folyamatok, ahogy gyűlnek a tapasztalatok, egyre könnyebb meggyőzni a vonakodó- kat is. Odafigyelünk arra is, hogy minden gyár szeretne valami egyedit megtartani a rendszerében, ami senki másnak nincs meg, és amitől ők kicsit másnak tűnnek, mint a többiek. Ezekre igyekszünk is tekintettel lenni, amíg nem megy szembe az alapfo- lyamatokkal. n n Emberi oldalról sincsenek félel- mek a munkahely elvesztésétől? A projekt egy másik fontos alapelve volt, hogy a változások miatt senki ne veszítse el a munkáját, és az eredményességi mutatók között sem szerepel a munkabér-megtaka- rítás. Egyébként is a mi tevékenységünk egy új kompetencia a Bosch-nál, ez a tevékeny- ség a gyárakban ebben a formában nem volt jelen. n n Hogyan változott a logisztikai partnerekkel való együttműködés? Ők nem érezték úgy, hogy beszű- kültek a lehetőségeik? Természetesen áthelyeződtek a hangsú- lyok, mások lettek a prioritások, de minden szolgáltató megtalálhatja a kapcsolódá- si pontot az új rendszerhez – nincs olyan, hogy a TMC létrejötte miatt bizonyos ka- tegóriájú, fajtájú vagy nagyságú szállítmá- nyozó cégek már nem rúghatnak labdába. Meggyőződésem, hogy a régi nagy part- nereink még profitálnak is a változások- ból. Kialakultak például az egész Boschra jellemző, egységes folyamatok, így egysze- rűbb velünk dolgozni, mintha minden gyár igényeit és kívánságait egyedileg kellene fi- gyelembe venni. Természetesen nekik is új- ra kellett gondolni bizonyos folyamatokat, egyes volumeneket újraosztottunk, de ez inkább új lehetőségeket teremtett. n n A kisebb cégeknek is jut lehető- ség? A TMC végül is a Bosch 4PL szolgáltatója, így a magas szintű optimalizálásokat egy külső szereplő helyett mi magunk végez- 11