Logisztikai Híradó Logisztika_2018_06_dec_kicsi - Page 10

08 Portré 2018 LOGISZTIKAI ÉS BESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGAI A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Siófokon adta át Az Év Logisztikai Menedzsere és Az Év Beszerzési Csapata címeket, valamint a Logisztikai Kiválóság Díjat 26. éves kongresszusának első napján, november 14-én. Az Év Logisztikai Menedzsere Vécsey Balázs, A Robert Bosch Kft. Transport Management Center alelnöke A szakember 2007-től a Robert Bosch vállalatcso- port különböző cégeiben ellátásilánc-me- nedzsment területeken töltött be vezetői posztokat. 2014-től a Robert Bosch Kft. Bu- dapest Transport Management Centerének vezető helyettese. A Bosch új koncepciójának megvalósítá- sa teljes paradigmaváltást jelentett a Beszál- lító – Bosch – Vevő közötti ellátási láncban. Ennek lényege, hogy a korábbi magas költ- ségű, kevésbé hatékony, decentralizált lo- gisztikai hálózatot egy, a regionális logisztikai központokra épülő ellátásilánc-menedzs- ment rendszerrel váltották fel. A budapesti központ feladata ebben a rendszerben az összes európai gyár teljes szállítmányozási tevékenységét egy meghatározott felfutási terv mentén Budapestre központosítani. Az elmúlt 4 év alatt a több mint 100 Bosch gyára és több mint 5.000 beszállító integrációjának közel 80 %-át sikerült integ- rálni. A teljes európai volumen 2020-ra kerül Budapestre. Vécsey Balázs 2014 júliusában vette át az Európai Logisztikai Központ vezetését. Munkája során kiemelten foglalkozott a munkatársak kiválasztásával is, a motiváció megteremtésével, a megtartás feladatával, mert meggyőződése, hogy a jó Csapat ki- alakítása a legfontosabb egy TMC kaliberű projekt sikeréhez. Az Év Beszerzési Csapata a Bonafarm csoport beszerzési szervezete Az MLBKT 2018-ban a Bo- nafarm csoport beszerzési szervezetének ítélte oda Az Év Beszerzési Csapa- ta díjat. A Társaság ebben az évben először hirdette meg ezt a díjat, hangsúlyozva ezzel, hogy kiemelkedő eredmények elérésében nélkülözhetetlen az egyéni teljesítmények mellett a megfelelő csapatmunka is. A Bonafarm csoport az elmúlt évek alatt jelentős élelmiszeripari vállalattá nőtte ki magát, amelynek során a beszerzési szerve- zet is alapvető változásokon ment keresztül, mialatt folyamatosan szembesült a dinami- kus bővülésből eredő kihívásokkal. Jelentős belső fejlesztésekkel tudták integrálni a di- namikusan növekvő, heterogén és operatív szinten is jelentős fluktuációt mutató csa- patot. Ebben a folyamatosan változó válla- lati keretben tettek jelentős lépéseket a fo- lyamatok egységesítésére, hatékonyságának javítására. Központosították a tagvállalataik által korábban nagy önállósággal végzett beszerzési feladatokat, kialakítva egy olyan szervezeti megoldást, amely biztosítja a be- szerzési feladatok jellegük szerinti felügyele- tét vagy centralizálását. Kiemelendő a beszerzési célok, eszközö- ket, eredmények kiváló kommunikációja az érintettek felé, a kreatív hozzáállás a munka- társak kiválasztása, a tudásátadás és a telje- sítmény motivációban valamint a központi csapat elkötelezettsége a beszerzési folya- mat szüntelen fejlesztése irányában. Logisztikai Kiválóság Díjat nyert az L-Mobile Hungary Az MLBKT Elnöksége a 2018-ban a Logisztikai Ki- válóság Díjat az L-Mobile Hungary „Yard Manage- ment – Logisztikai felada- tok tervezése, felügyelete, irányítása” című pá­lyá­za­tá­nak ítélte. Magyarországon nem sok olyan rend- szer működik, mint amilyennel az L-Mobile Hungary pályázott. A logisztika digitalizáci- ójában a lokalizációs rendszerek alkalmazá- sa alapkőnek számít. A pályázó a fejlesztési oldalt képviseli. A megoldás arra keresett és nyújtott megoldást, amikor az alkalmazó számára kihívást jelent nagy mennyiségű kimenő-be- jövő kamion forgalmának felügyelete és a fel-lerakodási feladatainak a tervezése. A rendszer alkalmazásával a járművek pillanat- nyi helyzetéről, a rakodási feladatok státus- záról pontos információk álltak rendelkezés- re, amelyek segítéségével a tervezett és valós állapotok közötti széles szakadékot sikerült felszámolni. A rendszer Bluetooth alapú bel- téri helymeghatározását kombinálták egye- di és automatizált gyártás (rakodás tervező) algoritmusokkal, kiegészítve egy e-label ala- pú üzenetküldő technológiával. Különböző hardveres és szoftveres rendszereket integ- ráltak egy 3D vizualizációval támogatott fe- lületen. A megoldás klasszikus Ipar 4.0-s projek- tnek tekinthető, a szoftveres és hardveres fejlesztések 100%-ban magyar mérnökök munkája.